ΘΕΜΑ : 2015_Αλιεία τόνου_ Υποχρεώσεις

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2015

α) Η ελληνική ποσόστωση τόνου ανέρχεται σε 152,39 tn
β) H διενέργεια αλιείας τόνου από τα αλιευτικά σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης τόνου το έτος 2015 , θα ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και μέχρι εξάντλησης της ποσόστωσης. Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας θα ενημερώσει έγκαιρα για την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης και την διακοπή της αλιείας τόνου .
γ) Η υποβολή των στοιχείων της αλιευτικής δραστηριότητας , των εκφορτώσεων ( Ημερολόγιο Αλιείας , Δήλωση Εκφόρτωσης) και της Πρώτης Πώλησης των αλιευμάτων τόνου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΣΠΑ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

Οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων στην αλιεία ,διακίνηση ,εμπορία και εξαγωγή τόνου είναι οι εξής :

Α1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ_ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ α/κ σκάφους με άδεια αλίευσης τόνου 2015.

 • Μέριμνα για την καταχώρηση πριν την έναρξη αλιείας, από την αρμόδια Λ/Α, της άδειας αλίευσης στο έντυπο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.
 • Εγκατάσταση στο α/κ σκάφος α) συσκευής εντοπισμού μέσω δορυφόρου (VMS) σε συνεχή λειτουργία σε κάθε αλιευτικό ταξίδι και β) συσκευής ERS για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων της αλιευτικής του δραστηριότητας,
 • Παραλαβή των ετικετών από την Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του πλοιοκτήτη (απλή εξουσιοδότηση) ή με άλλο τρόπο παραλαβή τους με μέριμνα του πλοιοκτήτη .
 • Επιβίβαση στο αλιευτικό σκάφος σε κάθε αλιευτικό ταξίδι
 • Διενέργεια αλιείας τόνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους χορήγησης της άδειας αλίευσης
 • Χρήση μόνο των αλιευτικών εργαλείων της άδειας αλίευσης
 • Εκφόρτωση, διακίνηση και πώληση μόνο ατόμων τόνου που έχουν αλιευθεί από το α/κ σκάφος τους
 • Άμεση τοποθέτηση των αναγνωριστικών ετικετών ουράς πριν την εκφόρτωση
 • Εκφόρτωση των αλιευμάτων μόνο στους καθορισμένους λιμένες τόνου
 • Έγκαιρη προαναγγελία για την ώρα εκφόρτωσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος –επιθεώρηση από τους αρμόδιους επιθεωρητές. Η προειδοποίηση δεν θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Σ.Π.Α
 • Ηλεκτρονική υποβολή Ημερολογίου Αλιείας _ΗΑ ( πριν το κατάπλου για τα μονοήμερα ταξίδια και στις 12 την νύκτα για τα πολυήμερα ταξίδια) και Δήλωσης Εκφόρτωσης_ ΔΕ (μετά την εκφόρτωση) μέσω της εφαρμογής του Ο.Σ.Π.Α
 • Καταγραφή και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για τυχαίες συλλήψεις προστατευόμενων ειδών (θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες, θαλασσοπούλια κ.λπ.) μέσω της εφαρμογής του Ο.Σ.Π.Α.
 • Δεν θα αλιεύουν, δεν θα διατηρούν επί του σκάφους, δεν θα μεταφορτώνουν, δεν θα εκφορτώνουν, δεν θα αποθηκεύουν και δεν θα πωλούν τόνο με ελάχιστο μέγεθος μικρότερο των 30 kg ή μήκος μικρότερο των 115cm. Η τυχαία σύλληψη τόνου μεγέθους μεταξύ 8 έως 30 Kgr ή μεταξύ 75 έως 115 cm, επιτρέπεται σε ποσοστό μέχρι 5% των αλιευμάτων τόνου . Αυτό το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των αλιευμάτων, σε αριθμό ατόμων, που διατηρούνται στο σκάφος κάθε χρονική στιγμή, μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.
 • Δεν θα μεταφορτώνουν τόνο εν πλω. Η μεταφόρτωση επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους λιμένες. Το σκάφος , αποδέκτης , ή ο εκπρόσωπός του, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια λιμενική αρχή , 48 ώρες πριν την άφιξη στο λιμένα:
  α) Για το όνομα και τα στοιχεία του καθώς και για την ώρα άφιξης στο λιμένα
  β) Για την εκτιμώμενη ποσότητα τόνου και τη γεωγραφική ζώνη όπου ασκήθηκε η αλιεία
  γ) Το όνομα του σκάφους που πραγματοποίησε την αλιεία και τη χωρητικότητά του.
  Το αλιευτικό σκάφος που πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση οφείλει τη στιγμή της μεταφόρτωσης να ανακοινώνει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή την ποσότητα του τόνου, την ημερομηνία και το λιμάνι μεταφόρτωσης, τα στοιχεία του σκάφους αποδέκτης, τη γεωγραφική ζώνη όπου πραγματοποιήθηκε η αλιεία. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή πραγματοποιεί επιθεώρηση στο σκάφος αποδέκτης και συντάσσει έκθεση μεταφόρτωσης εντός πέντε ημερών μετά το πέρας αυτής, την οποία διαβιβάζει στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων. Για τη μεταφόρτωση απαιτείται άδεια από το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους που πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση.
 • Δεν θα αλιεύουν, δεν θα διατηρούν επί του σκάφους, δεν θα μεταφορτώνουν, δεν θα εκφορτώνουν, δεν θα αποθηκεύουν και δεν θα πωλούν τόνο, μετά την έγγραφη ενημέρωση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας για την διακοπή της αλιείας τόνου λόγω εξάντλησης της ποσόστωσης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την υπόλοιπη ανακοίνωση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.