Δεύτερη Ενημερωτική Εγκύκλιος

Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (11ο Συμπόσιο) θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2015. Η επίσημη έναρξη του Συμποσίου θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαϊου 2015. To Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από τo Σύλλογο Εργαζομένων και το Σύλλογο Ερευνητών του Eλληνικού Kέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), υπό την αιγίδα του Κέντρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η υποβολή εισηγήσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2014. Είναι ευπρόδεκτες οι εισηγήσεις (προφορικές ή με τη μορφή αναρτημένων παρουσιάσεων) που θα εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες γενικές θεματικές ενότητες:

 • Φυσική & Χημική Ωκεανογραφία.
 • Θαλάσσια Βιολογία & Οικολογία.
 • Διατήρηση Βιοποικιλότητας & Περιβαλλοντική Προστασία.
 • Επιφανειακά και Υπόγεια Εσωτερικά Ύδατα: Υδρολογία, Υδρο-Γεωχημεία-Βιολογία, Ιχθυολογία.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης – Μεταβατικών Οικοσυστημάτων & Λεκανών Απορροής
 • Οικολογική Ποιότητα Υδάτων: Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
 • Γενετική & Γονιδιωματική Πληθυσμών: από τα γονίδια στο οικοσύστημα .
 • Αλιεία, Επιπτώσεις στο Περιβάλλον – Παρακολούθηση & Διαχείριση.
 • Θαλάσσια Γεωλογία & Γεωφυσική / Σεισμολογία / Ιζηματολογία/ Yποθαλάσσιοι ορυκτοί πόροι.
 • Θάλασσα & Πολιτισμός – Γεωαρχαιολογία.
 • Θαλάσσια Τεχνολογία & Εφαρμογές της.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση.

Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι παρουσιάσεις που θα συνδυάζουν περισσότερες ενότητες και θα προσεγγίζουν με πολυθεματικό τρόπο το ερευνητικό αντικείμενό τους, καθώς επίσης εισηγήσεις που θα πραγματεύονται ειδικότερα θέματα όπως:

 • Βιογεωχημικοί κύκλοι στα Υδάτινα Οικοσυστήματα
 • Κλιματικές αλλαγές στα Υδάτινα Οικοσυστήματα – Δορυφορικές Παρατηρήσεις – Μεταβολές της στάθμης των Υδάτων – Oξίνιση & Υποξία των Υδάτων
 • Μαθηματικές Προσομοιώσεις & Μοντέλα Διαχείρισης
 • Υποθαλάσσια & Πυθμενικά Παρατηρητήρια
 • Παρακολούθηση & Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων & Πόρων – Οικοσυστημική Προσέγγιση στην Αλιευτική Διαχείριση
 • Φυσικοί Κίνδυνοι: Παρακολούθηση – Προστασία
 • Η Ρύπανση των Υδάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές – Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Η Οργανωμένη Ελληνική Πολιτεία, η Έρευνα και η Πολιτική για το Υγρό Στοιχείο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συγγραφή των εργασιών που θα υποβληθούν, θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών, που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα του Συμποσίου. Οι συγγραφείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα κείμενα των εργασιών τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εργασιών. Η συνολική τους έκταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) πλήρεις σελίδες. Κάθε υποβληθείσα εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση συμμετοχής επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα του Συμποσίου.

ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από δύο κριτές. Σε περίπτωση που μία από τις δύο κρίσεις είναι απορριπτική, θα ζητηθεί η αξιολόγηση της εργασίας και από τρίτο κριτή. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της εργασίας τους το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2015. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν τη διορθωμένη εργασία τους, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2014.

Η διορθωμένη εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο οι συγγραφείς θα εξηγούν με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό οι διορθώσεις που έκαναν πληρούν τις απαιτήσεις των κριτών.H υποβολή κάθε διορθωμένης εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται και από το αποδεικτικό καταβολής του κόστους εγγραφής. Πληροφορίες για την κατάθεση των χρημάτων θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Συμποσίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα πλήρη κείμενα των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας θα αναρτηθούν σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Συμποσίου, πριν από την έναρξη του εφόσον αυτό είναι εφικτό. Για το λόγο αυτό καλούνται οι συγγραφείς να τηρήσουν τις προθεσμίες υποβολής των εργασιών και υποβολής των διορθωμένων εργασιών ώστε να να ολοκληρωθεί έγκαιρα η δημοσίευση των Πρακτικών του Συμποσίου.

Το περιοδικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. “Mediterranean Marine Science” και το περιοδικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου “Global NEST”, δέχτηκαν να δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο κάποιων επιλεγμένων εργασιών του Συμποσίου σε Ειδικό Τεύχος. Η επιλογή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθούν τα ανωτέρω περιοδικά. Επιπρόσθετα, η Οργανωτική Επιτροπή θα απονήμει το βραβείο “Κώστας Νίττης” στις δύο καλύτερες ανακοινώσεις (μία αναρτημένη και μία προφορική) νέων επιστημόνων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1 Οκτωβρίου- 15 Νοεμβρίου 2014 | Υποβολή εργασιών προς την Οργανωτική Επιτροπή
15 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014 | Αξιολόγηση εργασιών από τους κριτές
Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2015 | Ενημέρωση των συγγραφέων για την αξιολόγηση των εργασιών
Μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2015 | Υποβολή διορθωμένων εργασιών με αποδεικτικό καταβολής πληρωμής

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Η δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα του Συμποσίου. Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει συμμετοχή στις συνεδρίες και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Συμποσίου, παραλαβή του υλικού και διαλείμματα καφέ.

ΕΓΓΡΑΦΗ | Μέχρι την 01/03/2015 | Μετά την 1/03/2015
Συνδρομή | 80 Ευρώ | 120 Ευρώ
Φοιτητές | 40 Ευρώ | 60 Ευρώ
Συνοδοί | 50 Ευρώ | 50 Ευρώ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανωτική Επιτροπή 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
46,7ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, 19013, Ανάβυσσος
Τηλέφωνο: (+30) 2291076374 /2291076319, Φαξ: (+30) 2291076321
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.symposia.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 11ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Δρ. Παρασκευή Καραχλέ
Αντιπρόεδρος: Δρ. Σουλτάνα Ζερβουδάκη
Γενική Γραμματέας: Δρ. Αντωνία Γιαννακούρου
Ειδική Γραμματέας: Αγγελική Γκουβούση
Ταμίας: Παναγιώτης Τραχαλάκης

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 11ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Καθηγητής Δρόσος Κουτσούμπας
Αναπλ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Κρασακοπούλου
Επικ. Καθηγητής Θωμάς Χασιώτης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.