Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία ορόσημο μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Η συμφωνία είναι απόρροια της διεξαγωγής μιας σειράς διαβουλεύσεων μεταξύ της Ιρλανδικής Προεδρίας, με επικεφαλής τον κ. Simon Coveney, Υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της εισηγήτριας κ. Ulrike Rodust, ενώ η Επιτροπή ενεργούσε ως διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Τα τελευταία ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν αφορούν τα τέσσερα εξής σημαντικά ζητήματα: το στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, την απαγόρευση των απορρίψεων, την περιφερειοποίηση και τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας.

Η κ. Μαρία Δαμανάκη, Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, επιβράβευσε τις ευρείες αλλαγές που έγιναν καθώς και την προσέγγιση που υιοθετήθηκε ούτως ώστε να επιτευχθεί συμφωνία:

«Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα για όλους όσοι εμπλέκονται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Στο μέλλον, πρόκειται να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο αλίευσης. Είμαι ευγνώμων τόσο στην κ. Rodust όσο και στον υπουργό κ. Coveney για την αφοσίωσή τους και την επίμονη προσπάθεια τους ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή συμφωνία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανοικτή και ισορροπημένη προσέγγισή τους καθόλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων

Ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης της πολιτικής είναι να σταματήσει η υπεραλίευση και να καταστεί η βιώσιμη από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες περιοχές και, εν τέλει, την παροχή ενός υγιούς και βιώσιμου εφοδιασμού σε αλιεύματα για τους πολίτες της ΕΕ.
Τα κύρια στοιχεία της νέας πολιτικής περιλαμβάνουν τα εξής:

• Αύξηση των αλιευτικών αποθεμάτων σε ποσοστά πάνω από τα βιώσιμα επίπεδα απαγορεύοντας τις απορρίψεις – την πρακτική των απορρίψεων των ανεπιθύμητων αλιευμάτων πίσω στη θάλασσα – , καλύτερη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου καθώς και καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

• Διεθνής ευθύνη – Η ΕΕ θα θεσπίσει τις ίδιες αρχές βιωσιμότητας και διατήρησης των αλιευτικών αποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε διεθνές επίπεδο. Η ΕΕ θα εργαστεί με τους εταίρους εκτός Ευρώπης ούτως ώστε να καταπολεμήσει την παράνομη αλιεία και να μειώσει την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα.

• Στήριξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας. Με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ παρατείνεται έως το 2022 το δικαίωμα των κρατών μελών να περιορίσουν την αλίευση σε ζώνη 12 ναυτικών μιλίων από την ακτογραμμή.

• Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση – Οι μεταρρυθμίσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στην περιφέρεια και η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με τις περιφερειακές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει μια άρτια προσέγγιση διακυβέρνησης.

Τα επόμενα βήματα
Τους επόμενους μήνες, μετά τη νέα πολιτική, η οποία συμφωνήθηκε σε πολιτικό επίπεδο, θα ακολουθήσει η οριστική διατύπωση και η επίσημη θέσπιση. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την έγκριση από το Συμβούλιο και στη συνέχεια τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις περατωθεί αυτή η διαδικασία, η νέα πολιτική αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014, με προοδευτική εφαρμογή των νέων κανόνων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.