image001

Προδημοσίευση Πρόσκλησης για επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών με τίτλο:

«Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων»,

στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» του ΕΠΑλΘ 2014-2020

 1. Στόχος της Δράσης

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδημοσίευσης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014)  του ΕΠΑλΘ 2014-2020, οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)».

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ευρέως σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της αλιείας καθώς και του αλιευτικού της στόλου. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Στόχος της Δράσης είναι η παροχή των μέσων αυτών, έτσι ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ.

 

 1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες των δυνητικών Δικαιούχων της δράσης είναι:

 • Αλιείς με άδεια αλίευσης ολοθούριων (νέοι υπόχρεοι),
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης για συμιακό γαριδάκι (νέοι υπόχρεοι),
 • Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω,
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα,
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης κόκκινης γαρίδας (μηχανότρατες),
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόνου (ALB),
 • Αλιείς με άδεια βιντζότρατας

Στην παρούσα δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι-χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις.

 

      3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», δράση που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014) είναι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ). Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

 1. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 • αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, που κυμαίνεται κατά περίπτωση
 • συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
 1. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης στον φορέα υλοποίησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

4.Προϋπολογισμός Έργων – Γεωγραφική Κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με την μορφή της επιχορήγησης.

Η εν λόγω δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται από 30% έως 90% και διαφοροποιείται ανάλογα:

–    του μεγέθους των επιχειρήσεων (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο),

–    της χωροθέτησης των δικαιούχων των Πράξεων και αν αυτές υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», και

–    αν οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα αλιευτικά σκάφη σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) 
 1. Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015. 

 1. Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση της δράσης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Απόφαση Εφαρμογής της δράσης (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν). Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και θα γίνεται βάσει των ήδη εγκεκριμένων από την Επ. Παρακολούθησης του Προγράμματος κριτήρια.

 1. Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση της δράσης και η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) της δράσης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ http://www.alieia.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Τσούρος

E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131501153

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.