Manolis Savvakis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ”

uth_logo_30gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ”

 

Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο:

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών είναι :

 • Η παροχή γνώσεων στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήµης όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο
 • Η ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτοµιών, µεθοδολογιών, µεθόδων, καθώς και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον
 • Η δηµιουργία ικανών επιστηµόνων µε τις απαιτούµενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδροµία στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ακαδηµαϊκό τοµέα
 • Η προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

2 (δύο) εξάµηνα.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» περιλαµβάνει την παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) µαθηµάτων (η διδασκαλία των οποίων θα γίνεται τα απογεύµατα) και την επιτυχή ολοκλήρωση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας.  Θα πραγµατοποιηθεί διδασκαλία εξ’ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του συνόλου των µαθηµάτων. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Σπουδών απονέµεται µετά τη συµπλήρωση εξήντα (60) ECTS. Παρέχεται η δυνατότητα Πλήρους (δυο ακαδηµαϊκά εξάµηνα) και Μερικής φοίτησης (τέσσερα ακαδηµαϊκά εξάµηνα για εργαζόµενους).

Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα

 Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2020-2021 ορίζεται  κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) µεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνεται δεκτός έως ένας (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2020-2021 στο ποσό των 2.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις µε βάση το συνολικό αριθµό µορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιηµένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 1, του Ν. 4485/2017, µε γνωστικά αντικείµενα συναφή προς το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριµένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων/Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονοµικών Επιστηµών και άλλων σχετικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συµπληρωµατικών κριτηρίων και συνεκτίµηση αποδεδειγµένης επαγγελµατικής και ερευνητικής εµπειρίας στον ευρύτερο κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια»  είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

 

Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.- Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραµµατεία).
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Tαυτότητας.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου.
 4. Βεβαίωση ισοτιµίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 8. Βιογραφικό σημείωμα µε τυχόν στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής µε τη µμεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
 9. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισµένο φάκελο.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

(α) Βεβαιώσεις συµµετοχής σε σεµινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα, (β) Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, (γ) Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., (δ) Αντίγραφο άλλου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σηµείωµα.

 

Εκτός από την αίτηση η οποία είναι δυνατόν να σταλεί και ηλεκτρονικά ([email protected]), όλα τα υπόλοιπα θα υποβάλλονται εµπρόθεσµα αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά στο:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Μ.Σ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

Φυτόκο, ΤΚ 38446, Βόλος (Υπόψη κ. Α. Πανάγου, τηλ. 24210-93088)

 

Ημερομηνίες – Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 8 Ιουνίου 2020 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2020, να αποστείλουν εμπρόθεσμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

 

Πληροφορίες-Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο  http://mscmedaqua.diae.uth.gr/ή να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού, καθημερινά 11:00 – 13.00 (κ. Α. Πανάγου, τηλ. 24210-93088, 6947668594, e-mail: [email protected]).

 

 

περισσότερα

Κατεπείγουσα επιστολή του ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδη στο Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση των παράκτιων αλιέων όλης της χώρας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της αδιάλειπτης στήριξης των πληττόμενων κλάδων του πρωτογενούς τομέα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία ζητά την άμεση στήριξη των παράκτιων αλιέων όλης της χώρας μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Το συνολικό ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε 15.300.000 ευρώ.

Η κίνηση αυτή του κ. Βορίδη έρχεται σε συνέχεια της συγκροτημένης προσπάθειας του Υπουργείου να ενισχύσει τους πληττόμενους κλάδους επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για έγκαιρη παρέμβαση όπου παρατηρούνται ασυμμετρίες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Απριλίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε συζητήσει ενδελεχώς, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει εξαιτίας της πανδημίας με εκπροσώπους των αλιέων και της υδατοκαλλιέργειας.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή ανάκαμψη χελιών: πού βρισκόμαστε μετά από μια δεκαετία;

_108158581_european_eel_getty_dea_acalegari

Η Επιτροπή δημοσίευσε αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού για τα χέλια, 12 έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

Το ευρωπαϊκό χέλι είναι ένα συναρπαστικό είδος. Γεννημένο στη θάλασσα, στη συνέχεια μεταναστεύει σε εσωτερικά ύδατα για να φάει και να αναπτυχθεί. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ταξιδεύει πολλές χιλιάδες μίλια και περνά μέσα από μια σειρά πολύ διαφορετικών σταδίων, που χαρακτηρίζονται από αλλαγές στο χρώμα του.

Το ευρωπαϊκό απόθεμα χελιών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Το 2007, η ΕΕ ενέκρινε τον κανονισμό για το χέλι, ο οποίος παρείχε ένα πλαίσιο για την ανάκαμψη του αποθέματος μακροπρόθεσμα. Σε μια προσπάθεια προστασίας του αποθέματος και εξασφάλισης της βιώσιμης χρήσης του, οι χώρες της ΕΕ θέσπισαν σχέδια διαχείρισης χελιών (EMP) για τις λεκάνες απορροής ποταμών με σημαντικούς οικότοπους χελιού. Τα σχέδια προέβλεπαν διάφορα μέτρα για να

 • εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 40% των χελιών ενηλίκων διαφεύγουν στη θάλασσα
 • περιορίζουν την επαγγελματική και ψυχαγωγική αλιεία
 • διευκολύνουν τη μετανάστευση των ψαριών μέσω των ποταμών
 • εμπλουτισμός σε κατάλληλα εσωτερικά ύδατα με νεαρά χέλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού για το χέλι και διαπίστωσε ότι:

 • Ο κανονισμός για τα χέλια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέσο για την ανάκαμψη του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Εξασφαλίζει τη διαχείριση του χελιού σε όλα τα στάδια της ζωής του.
 • Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στη μείωση των αλιευτικών προσπαθειών και τη συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης πανευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης, η κατάσταση του ευρωπαϊκού χελιού παραμένει κρίσιμη.
 • Η διαφυγή αργυρού χελιού εξακολουθεί να είναι αρκετά κάτω από το στόχο της βιομάζας 40% που θα υπήρχε εάν δεν είχε επηρεαστεί από την ανθρώπινη επιρροή το απόθεμα.
 • Ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη λειτουργούν τα αποθέματα αποθεματοποίησης, δεν έχουν όλοι επιτύχουν τους στόχους ανανέωσης.
 • Οι ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με τις τιμές του γυαλόχελιου είναι ελλιπείς. Πολλές χώρες χρηματοδοτούν την αποθεματοποίηση χελιών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
 • Η θνησιμότητα που δεν σχετίζεται με την αλιεία δεν έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.
 • Παρόλο που ο κανονισμός για τα χέλια προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο για την αποκατάσταση των αποθεμάτων, η ανάκαμψη της είναι ακόμα ελάχιστη. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ανάκαμψη του ευρωπαϊκού χελιού θα διαρκέσει πολλές δεκαετίες, δεδομένης της μεγάλης διάρκειας ζωής του είδους.
περισσότερα

MED FRIGO

med

Θέλουμε να εκφράσουμε ένα θερμό «Eυχαριστώ» προς όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, τους υπεύθυνους κίνησης, λειτουργίας, τροφοδοσίας, προς όλο το  απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό που καθημερινά εργάζεται στις εγκαταστάσεις της MED FRIGO .

 

Με προσήλωση στο έργο μας,  συνεχίζουμε κάτω από αντίξοες συνθήκες, λαμβάνοντας συνεχώς, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφαλείας, έχοντας  υψηλό αίσθημα ευθύνης προς όλους τους συνανθρώπους μας  αυτή τη δύσκολη περίοδο.

 

Στόχος μας η αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, τροφίμων και φαρμάκων, στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Προχωράμε με ασφάλεια.

med 2

περισσότερα

Προδημοσίευση Πρόσκλησης για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων

image001

Προδημοσίευση Πρόσκλησης για επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών με τίτλο:

«Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων»,

στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» του ΕΠΑλΘ 2014-2020

 1. Στόχος της Δράσης

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδημοσίευσης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014)  του ΕΠΑλΘ 2014-2020, οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)».

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ευρέως σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της αλιείας καθώς και του αλιευτικού της στόλου. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Στόχος της Δράσης είναι η παροχή των μέσων αυτών, έτσι ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ.

 

 1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες των δυνητικών Δικαιούχων της δράσης είναι:

 • Αλιείς με άδεια αλίευσης ολοθούριων (νέοι υπόχρεοι),
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης για συμιακό γαριδάκι (νέοι υπόχρεοι),
 • Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω,
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα,
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης κόκκινης γαρίδας (μηχανότρατες),
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόνου (ALB),
 • Αλιείς με άδεια βιντζότρατας

Στην παρούσα δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι-χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις.

 

      3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», δράση που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014) είναι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ). Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

 1. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 • αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, που κυμαίνεται κατά περίπτωση
 • συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
 1. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης στον φορέα υλοποίησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

4.Προϋπολογισμός Έργων – Γεωγραφική Κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με την μορφή της επιχορήγησης.

Η εν λόγω δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται από 30% έως 90% και διαφοροποιείται ανάλογα:

–    του μεγέθους των επιχειρήσεων (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο),

–    της χωροθέτησης των δικαιούχων των Πράξεων και αν αυτές υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», και

–    αν οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα αλιευτικά σκάφη σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) 
 1. Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015. 

 1. Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση της δράσης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Απόφαση Εφαρμογής της δράσης (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν). Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και θα γίνεται βάσει των ήδη εγκεκριμένων από την Επ. Παρακολούθησης του Προγράμματος κριτήρια.

 1. Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση της δράσης και η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) της δράσης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ http://www.alieia.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Τσούρος

E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131501153

περισσότερα

Νέο διοικητικό συμβούλιο για την ένωση πλοιοκτητών παράκτιας αλιείας Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζουμε όλοι να είστε καλά.

Πραγματοποιήθηκαν σε ήρεμο και συναδελφικό κλίμα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΠΠΑΕ την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, από της 12.00 έως και της 15.00 το μεσημέρι, στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο στο λιμάνι του Πειραιά. Λόγο της μεγάλης συμμετοχής συναδέλφων από όλη την Ελλάδα παρότι η κάλπη έκλεισε στις 15.00 το μεσημέρι η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε στις 21.00 το βράδυ. Η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα, τηρήθηκαν κατά γράμμα οι όροι που όριζε το καταστατικό και όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν συγχαρητήρια στους συναδέλφους και την δικηγόρο που είχαν αναλάβει την οργάνωση των αρχαιρεσιών.

Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο συνάδελφος Μαστρογιάννης Στυλιανός από την Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν με μικρές διαφορές οι υπόλοιποι. Στη συνέχεια έγινε η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ και η σύνθεση του κατόπιν ομόφωνης απόφασης είναι η εξής :

Πρόεδρος : Κουλλιάς Εμμανουήλ.
Αντιπρόεδρος : Μαστρογιάννης Στυλιανός.
Γ.Γραμματέας : Σταμούλος Νικόλαος.
Ταμίας : Αθηναίος Ιωάννης.
Υπ. Τύπου : Σκιαδάς Σπυρίδων.
Μέλη : Παγώνης Ματθαίος, Τσιτσιλαράς Αθανάσιος, Παπασεβαστός Πέτρος, Λυμπέρης Μιχαήλ.

 

Το νέο ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που οργάνωσαν και συμμετείχαν στην διαδικασία των αρχαιρεσιών και θα εκδώσει σε σύντομο χρόνο αναλυτική ανακοίνωση για τον σχεδιασμό και τις δράσεις της ΕΠΠΑΕ που αποφασίστηκαν στην Γενική Συνέλευση, που προηγήθηκε των αρχαιρεσιών, για το επόμενο διάστημα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς το ΔΣ της ΕΠΠΑΕ.

Ο Γεν.Γραμματέας                                                                                                      Ο Πρόεδρος

Σταμούλος Νικόλαος                                                                                                  Κούλλιας Εμμανουήλ

περισσότερα

Νέες τροποποιήσεις στις προσκλήσεις μέτρων του ΕΠΑλΘ

Νέες τροποποιήσεις στις προσκλήσεις μέτρων του ΕΠΑλΘ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22
«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf: Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.1.22 με ΑΔΑ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf:1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.1.8 & 4.1.20 με ΑΔΑ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4
«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf:1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.2.2 με ΑΔΑ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf:1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.4.4 με ΑΔΑ

περισσότερα

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

poster_gis2019_page-0001

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS), μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου και 2ου Συνεδρίου, διοργανώνουν το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που θα λάβει χώρα στις 11-12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και γενικότερα η χωρική ανάλυση συντελούν στη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας και μιας βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος, στρατηγικές που υιοθετούνται από ολοένα και περισσότερες εταιρείες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Ειδική Συνεδρία με θέμα «Ψηφιακή Γεωργία (χωρικά καθορισμένη): Εκπαίδευση και Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας» θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου.
Θα υπάρξουν επιστημονικές προφορικές ανακοινώσεις που άπτονται των θεμάτων:
• Εδαφικοί και Υδατικοί Πόροι – Αξιολόγηση Γαιών
• Web-GIS, Cloud Services, Δορυφορικά Δεδομένα – Ανάπτυξη Εφαρμογών
• Προστασία Ζωικής – Φυτικής Παραγωγής (Εχθροί – Ασθένειες – Παθήσεις)
• Χωρική Ψηφιακή Διαχείριση Αγροκτήματος
• Χωρική Ανάλυση – Spatial DSS
• Αστικό – Περιαστικό Πράσινο
• Φυσικοί Κίνδυνοι – Φυσικές Καταστροφές,
αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster), καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshops).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://gis2019.aua.gr/ στην οποία έχει αναρτηθεί και το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ή επικοινωνήστε στο 210 529 4087, καθώς και ηλεκτρονικά στο [email protected]

περισσότερα

Νέες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα μέτρα επενδυτικών σχεδίων

SHMA EPAL 2007-2013

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020   pdf: 2η Πρόσκληση Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 με ΑΔΑ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
  pdf :2η Πρόσκληση Μέτρο 3.1.22 με ΑΔΑ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020      pdf: 2η Πρόσκληση Μέτρο 3.4.4 με ΑΔΑ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020      pdf: 2η Πρτόσκληση Μέτρο 3.2.2 με ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»   pdf : Πρόσκληση Μέτρο 3.4.1 ΣΠΕ με ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»     pdf: Πρόσκληση Μέτρο 3.4.3 Μέτρα Εμπορίας με ΑΔΑ

περισσότερα

Tροποποιήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούν τους «όρους και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

SHMA EPAL 2007-2013

Τροποποιήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορούν τους «όρους και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

Ανοίξτε τα pdf για να δείτε τις αποφάσεις : ΥΑ 18-1464 Μεταποίηση (Τροπ-ση) ΦΕΚ

ΥΑ 18-1467 Αλιεία 3.1.8+4.1.20 (Τροπ-ση) ΦΕΚ

ΥΑ 18-1466 Αλιεία 3.1.22 (Τροπ-ση) ΦΕΚ

ΥΑ 18-1465 Υδατ-γεια ΦΕΚ (1)

περισσότερα