ψάρια-μεσόγειος

Περίοδος ερυθρού τόνου 2018: Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τα πρότυπα ελέγχου και να εγγυηθεί την τάση ανάκαμψης του αποθέματος τόνου .

Όπως και τα προηγούμενα έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει πλήρως τα διεθνή μέτρα ελέγχου για τον τόνο. Η περίοδος 26 Μαΐου έως 24 Ιουνίου σηματοδοτεί την εποχή κατά την οποία τα μεγάλα σκάφη, τα γρι-γρι, επιτρέπεται να αλιεύουν το απόθεμα αυτό.

“Πριν από 10 χρόνια μιλήσαμε για την κατάρρευση του τόνου. Χάρη στα σωστά μέτρα, την ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων, τώρα διαχειριζόμαστε ένα βιώσιμο απόθεμα.” Αλλά μια βιώσιμη αλιεία σημαίνει επίσης συνεχή παρακολούθηση, παίζει με τους κανόνες και παίρνει το αξίωμά του, τώρα και τα επόμενα χρόνια. ” δήλωσε ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας.

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, τέθηκε και πάλι σε εφαρμογή ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης. Προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ελέγχου, το πρόγραμμα αυτό θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες ελέγχου και σημεία αναφοράς. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση επιθεωρητών, περιπολικών πλοίων και αεροσκαφών που συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Ένα επιπρόσθετο περιπολικό σκάφος θα προσληφθεί και θα εγκατασταθεί από την EFCA το 2018. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τα αλιεύματα και αναλύει τα δεδομένα μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (δορυφορικό σύστημα ελέγχου) σε συνεχή βάση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι κανόνες, και ιδίως οι ποσοστώσεις των μεμονωμένων σκαφών , τηρούνται πλήρως.

 

Ιστορικό

Στη Μεσόγειο και στον Ανατολικό Ατλαντικό, η περίοδος από τις 26 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου σηματοδοτεί την εποχή κατά την οποία τα μεγάλα σκάφη, τα γρι-γρι, επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο. Μαζί με τις παγίδες, τα γρι-γρι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής ποσόστωσης (71%). Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των αλιευτικών εργαλείων που αλιεύουν τα ψάρια ζωντανά για εκτροφή. Φέτος, ο αριθμός των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο είναι 1.088 σκάφη (εκ των οποίων 58 γρι-γρι) και 12 παγίδες και η ποσόστωση της ΕΕ για το 2018 έχει οριστεί σε 15.850 τόνους. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν ενεργά στην αλιεία τόνου είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Κύπρος.

Η αλιεία τόνου καθορίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), όπου η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. Το 2006, η ICCAT ενέκρινε πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου, το οποίο τροποποιείτε τακτικά με βάση την αξιολόγηση των αποθεμάτων, τις εμπειρίες ελέγχου και τις νέες τεχνολογίες. Το 2010, το 2012 και το 2014 θεσπίστηκαν ουσιαστικά μέτρα για την επιβολή της βιώσιμης διαχείρισης των αποθεμάτων και για τη βελτίωση του ελέγχου του εν λόγω τόνου που αλιεύθηκε ζωντανά για γεωργικούς σκοπούς, θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Σε στενή συνεργασία με την EFCA, τα κράτη μέλη και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις νέες διατάξεις και, τέλος, η επιτυχία του σχεδίου αποκατάστασης και η μακροπρόθεσμη διατήρηση  του αποθέματος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.