Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (“ΟΣΠΑ”) από τη Γενική Δ/νση Αλιείας και τη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και την Ανάδοχο Ένωση Εταιρειών “PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E – iKnowHow Πληροφορική A.E”.

Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της Αλιείας που θα συνδράμουν στην τήρηση των αρχών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π) και των κοινοτικών κανονισμών / διεθνών μέτρων διαχείρισης της αλιείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας και η εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των έμβιων υδάτινων πόρων.

ospa2Μέχρι σήμερα οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, εφαρμόζονται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και Λιμενικές αρχές, με μεμονωμένες εφαρμογές περιορισμένων δυνατοτήτων και δεν αρκούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των απαιτήσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι σε έντυπη μορφή και λόγω του μεγάλου τους όγκου, η αξιοποίηση και επεξεργασία τους, είναι χρονοβόρα, επισφαλής και μη αποτελεσματική.

Η πιο σημαντική καινοτομία που θα φέρει η υλοποίηση του συστήματος ΟΣΠΑ είναι ότι οι διαδικασίες καταγραφής των αλιευτικών δραστηριοτήτων (ημερολόγιο αλιείας, προαναγγελία, δήλωση μεταφόρτωσης, δήλωση εκφόρτωσης, αναφορές αλιευμάτων τόνου, Δήλωσης Πρώτης Πώλησης, Δήλωση Ανάληψης κλπ) από τους Αλιείς και τους Εμπόρους θα διεξάγεται πλέον μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα με αποτέλεσμα να απλουστεύονται οι διαδικασίες και να μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την υποβολή των σχετικών εντύπων/αναφορών.

Επίσης μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (Άδειες αλίευσης, Αντικαταστάσεις Σκαφών/ Μηχανών, Μετασκευές Σκαφών – στο σύνολο περισσότερες από 20 διαφορετικές αιτήσεις) ηλεκτρονικά με δυνατότητα περιοδικής ενημέρωσης της προόδου υλοποίησης της αίτησης τους.

Επιπλέον πέραν των ανωτέρω η υλοποίηση του συστήματος ΟΣΠΑ θα έχει τα παρακάτω οφέλη:
– Αυξημένη αποδοτικότητα και χαμηλότερα κόστη μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών λειτουργιών των Αλιευτικών Αρχών.
– Ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ., Αλιείς, Εμπόρους)
– Αυτόματη συλλογή, διασταύρωση πληροφοριών και επικύρωση των δεδομένων, μέσω υλοποίησης διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων όλων των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό, και διεθνές επίπεδο.
– Ενίσχυση των διαδικασιών αποτροπής και πρόληψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
– Συνδρομή στην παρακολούθηση πολυετών σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων αποκατάστασης συγκεκριμένων ειδών.
– Αποτελεσματικότερο και με χαμηλό κόστος έλεγχο της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

Το ΟΣΠΑ αποτελείται από τις παρακάτω κύριες υπό-εφαρμογές (modules):
– Αλιεία (ΗΣΚΑΔ) – Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΗΣΚΑΔ) αποτελεί την εφαρμογή που θα έχει ως άμεσους χρήστες τους υπόχρεους αλιείς. Οι χρήστες της εφαρμογής, θα καταχωρούν και θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αφορούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες (ημερολόγιο αλιείας, προαναγγελία, δήλωση μεταφόρτωσης, δήλωση εκφόρτωσης, αναφορές αλιευμάτων τόνου).
– Εμπορία – Υποσύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των διαδικασιών που αφορούν την εμπορία των αλιευτικών προϊόντων. Οι εγκεκριμένοι πρώτοι αγοραστές, έχουν την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πρώτης Πώλησης, προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση.
– Έλεγχος – Υποσύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής ελέγχων και αναφορών που αφορούν στο σύνολο των αλιευτικών δραστηριοτήτων (αλιεία, εμπορία κλπ). Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των εθνικών αρχών ελέγχου, θα συντάσσουν εκθέσεις επιτήρησης, επιθεώρησης κατά περίπτωση.
– Πιστοποιητικά – Μέσω του υποσυστήματος θα εκδίδονται Πιστοποιητικά Αλιευμάτων με ηλεκτρονική επικύρωση.
– Ηλεκτρονικές Αιτήσεις – Το σύστημα θα διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων (αλιέων, εμπόρων κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες, που αφορούν σε συγκεκριμένες τυποποιημένες φόρμες αιτημάτων.

ospa3Οι χρήστες του ΟΣΠΑ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας http://www.alieia.minagric.gr. Οι Αλιείς για να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια του αλιευτικού τους ταξιδιού (εντός του σκάφους) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αφορούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες (ημερολόγιο αλιείας, δήλωση εκφόρτωσης κλπ) μπορούν να “κατεβάσουν” και να εγκαταστήσουν την εφαρμογή του υποσυστήματος της Αλιείας (ΗΣΔΑΚ) του ΟΣΠΑ τοπικά στον υπολογιστή τους. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με το ΟΣΠΑ διοργανώνει μία σειρά από ενημερωτικές ημερίδες σε 7 (επτά) πόλεις της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

Πόλη Διεξαγωγής Ημερίδας

Ημερομηνία Διεξαγωγής Ημερίδας

Κάλυμνος

25/04/2014

Πάτρα

07/05/2014

Θεσσαλονίκη

27/05/2014

Καβάλα

28/05/2014

Βόλος

30/05/2014

Αθήνα

03/06/2014

Χανιά

17/06/2014

Συχνές Ερωτήσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες
ospaΠοιοι πρέπει να χρησιμοποιούν το ΟΣΠΑ;
α) Οι πλοίαρχοι των σκαφών ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων καθώς και οι πλοίαρχοι των σκαφών που διαθέτουν ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών, πρέπει να καταγράφουν και να διαβιβάζουν μέσω του ΟΣΠΑ τα στοιχεία που αφορούν την αλιευτική τους δραστηριότητα (π.χ ημερολόγιο αλιείας, προαναγγελία, δήλωση μεταφόρτωσης, δήλωση εκφόρτωσης, αναφορές αλιευμάτων τόνου κ.α). Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δύναται να παρέχεται και στα σκάφη με ολικό μήκος 10 – 12 μέτρα, τα οποία έχουν την υποχρέωση έντυπης υποβολής.

β) Οι πλοίαρχοι των σκαφών ολικού μήκους μικρότερου των 10 μέτρων θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν ειδικές έντυπες φόρμες, για συγκεντρωτικά στοιχεία εκφορτώσεων κάθε τριμήνου, οι οποίες θα σκανάρονται από ειδικούς σαρωτές, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
γ) Οι έμποροι που είναι αρμόδιοι για την 1η αγορά αλιευτικών προϊόντων από τον παραγωγό και έχουν την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πρώτης Πώλησης.
δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των εθνικών αρχών ελέγχου, οι οποίοι θα συντάσσουν εκθέσεις επιτήρησης και επιθεώρησης μέσω του ΟΣΠΑ.
ε) Οι λοιποί συναλλασσόμενοι με το διοικητικό τομέα της αλιείας για διεκπεραίωση αιτημάτων τους, που θα υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΣΠΑ.

Είναι δωρεάν το ΟΣΠΑ;
Το ΟΣΠΑ διατίθεται δωρεάν προς τους τελικούς χρήστες της εφαρμογής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της ιστοσελίδας  http://www.alieia.minagric.gr.

Που μπορώ να μάθω περισσότερα για το ΟΣΠΑ;
Στην ιστοσελίδα http://www.alieia.minagric.gr και στις ημερίδες που αναφέρονται ανωτέρω.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.