DSC_0379

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του τρόπου με τον οποίο παρακολουθούνται και τηρούνται οι αλιευτικοί κανόνες στην ΕΕ. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας της ΕΕ, η οποία με τη σειρά της εγγυάται τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα της ΕΕ και προστατεύει τα προς το ζην των αλιέων μας.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός ενός συστήματος ελέγχου της αλιείας;

Οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής τα υγιή ιχθυαποθέματα και οικοσυστήματα, ένας κερδοφόρος κλάδος, βιώσιμες παράκτιες κοινότητες και επισιτιστική ασφάλεια που μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τα κράτη μέλη και η ΕΕ ως σύνολο έχουν ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου και επιβολής . Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη παροχή αξιόπιστων, ακριβών και πλήρων στοιχείων για την αλιεία, ότι τα κράτη μέλη έχουν τον πλήρη έλεγχο του στόλου τους, ότι υπάρχουν μέτρα που επιτρέπουν αποτελεσματικούς ελέγχους των αλιευτικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού και ότι τελικά σε μία ευρέως διαδεδομένη κουλτούρα υπέρ της συμμόρφωσης των αλιευτικών φορέων ώστε να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός.

Ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής είναι επίσης απαραίτητο για τη φήμη του στόλου της ΕΕ και της ΕΕ στο σύνολό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως παγκόσμιος ωκεάνιος ηγέτης και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγκαστική ευθύνη την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλοι κανόνες ελέγχου που εφαρμόζονται σωστά και επιβάλλονται.

 1. Γιατί να αναθεωρήσουμε το Σύστημα Ελέγχου της Αλιείας;

Μια πρόσφατη αξιολόγηση του REFIT από την Επιτροπή , μια ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου  και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  έδειξαν ότι το Σύστημα Ελέγχου της Αλιείας που χρονολογείται από το 2009 είχε τις ελλείψεις του και γενικά δεν ήταν κατάλληλο για το σκοπό αυτό.

Εάν το σύστημα ελέγχου δεν αποδώσει ικανοποιητικά, η συμμόρφωση με την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) κινδυνεύει και μαζί της η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα όχι μόνο των αποθεμάτων ιχθύων αλλά και ολόκληρης της αλιευτικής βιομηχανίας.

 1. Ποιες ήταν οι κυριότερες ελλείψεις που εντοπίστηκαν με το ισχύον σύστημα;

Καταρχάς, το σημερινό σύστημα σχεδιάστηκε πριν από τη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ και ως εκ τούτου δεν είναι συνεπές με αυτό. Ειδικότερα, η “υποχρέωση εκφόρτωσης” που εισήγαγε η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ, απαιτώντας από τους αλιείς να σταματήσουν σταδιακά τη σπατάλη των απορρίψεων στη θάλασσα, δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί από αντίστοιχα μέτρα της ΕΕ για τον έλεγχο και την επιβολή της. Η έλλειψη αποτελεσματικών διατάξεων σχετικά με τον εν λόγω βασικό πυλώνα της ΚΑΠ θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή ολόκληρης της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Δεύτερον, το υφιστάμενο Σύστημα Ελέγχου της Αλιείας αντικατοπτρίζει στρατηγικές, μεθοδολογίες και προκλήσεις ελέγχου πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες όσον αφορά τα δεδομένα της αλιείας και τον έλεγχο του στόλου, ώστε να ταιριάζει με τη συνεχή εξέλιξη των αλιευτικών πρακτικών και τεχνικές. Επίσης, δεν παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για να επωφεληθεί από σύγχρονες και οικονομικά αποδοτικότερες τεχνολογίες ελέγχου και συστήματα ανταλλαγής δεδομένων.

Τέλος, το σημερινό σύστημα δεν προωθεί αποτελεσματικά μια νοοτροπία συμμόρφωσης και προέκυψαν σημαντικά κενά στην εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων επιβολής, οι οποίοι δικαιολογούν την αναθεώρησή τους.

 1. Γιατί να μην επικεντρωθούμε στην πλήρη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, αντί να τις αλλάξουμε;

Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο στόχων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να πιέζει για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης στον κλάδο της αλιείας. Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή.

Ταυτόχρονα, το Σύστημα Ελέγχου της Αλιείας χρειάζεται να ευθυγραμμιστεί με τη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ και έχουν εντοπιστεί αρκετές ελλείψεις στις πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 1. Γιατί η πρόταση της Επιτροπής μεταβάλλει τόσες πολλές διατάξεις του κανονισμού ελέγχου;

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για το σημαντικό πεδίο εφαρμογής των τροπολογιών:

 1. Η πρόταση που εκσυγχρονίζει το σύστημα καταγραφής και αναφοράς αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το σύστημα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικό, ανεξάρτητα από το μέγεθος των σκαφών. Αυτό έχει επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό διατάξεων σε όλο το κείμενο.
 2. Προτείνεται ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων σχετικά με τις επιθεωρήσεις, την επιτήρηση και την επιβολή. Αυτό αφορά όλα τα άρθρα του τίτλου VII και του τίτλου VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (κανονισμός ελέγχου).
 3. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού ελέγχου ευθυγραμμίζονται με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται την τροποποίηση 54 άρθρων του κανονισμού ελέγχου.
 1. Σε ποιο βαθμό προωθείται η χρήση των νέων τεχνολογιών;

Η χρήση νέων τεχνολογιών μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης της αλιείας. Επιτρέπει ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Έχει αποδειχθεί ύψιστης σημασίας για ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει ότι η καταγραφή και η διαβίβαση των αλιευτικών δεδομένων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, με τη σταδιακή κατάργηση των διατάξεων που βασίζονται σε χαρτί, οι οποίες είναι επαχθείς, αναποτελεσματικές και επιρρεπείς σε λάθη.
Η χρήση νέων τεχνολογιών προωθείται για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την καταγραφή των αλιευμάτων έως την παρακολούθηση των σκαφών, τον έλεγχο της αλιευτικής ικανότητας και της υποχρέωσης εκφόρτωσης, καθώς και για την κοινοποίηση αλιευτικών δεδομένων.

Ωστόσο, η πρόταση παραμένει τεχνολογικά ουδέτερη, στο μέτρο που αποφεύγει τη συνταγογράφηση της χρήσης οποιασδήποτε συγκεκριμένης τεχνολογίας. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις διαφορετικές ανάγκες και παράγοντες, έχοντας κατά νου ότι απαιτείται λειτουργικότητα.

 1. Θα καταστήσει το νέο σύνολο κανόνων ευκολότερο για τις αρμόδιες αρχές να διευκολύνουν τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της νομοθεσίας;

Ναι. Οι κανόνες είναι απλούστεροι και με λιγότερες παρεκκλίσεις. Αυτό καθιστά τα καθήκοντα των αρχών ελέγχου ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

Τα νέα τεχνολογικά μέσα θα διευκολύνουν την πρόσβαση στα δεδομένα αλιευμάτων, τα δεδομένα σχετικά με τη θέση των αλιευτικών σκαφών και τα δεδομένα των φορέων εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως οι αγοραστές αλιευτικών προϊόντων.

Οι διατάξεις καθίστανται σαφέστερες και απλούστερες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών και εφαρμογών, πράγμα που είναι επιζήμιο για την ίση μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διατάξεις σχετικά με τις παραβάσεις και τις κυρώσεις. Κατά συνέπεια, η επιβολή θα είναι ευκολότερη για τα κράτη μέλη.

 1. Τι αλλάζει για σκάφη μικρής κλίμακας;

Οι μικρές κλίμακες αλιείας γενικά αφορούν αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην Ένωση, από βιολογική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά. Λόγω της πιθανής επίπτωσής τους στους πόρους / αποθέματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες και οι αλιευτικές προσπάθειες των εν λόγω μικρότερων σκαφών συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΚΑΠ.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται τα σκάφη αυτά. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων αλιευτικών σκαφών. Για τα μικρότερα σκάφη είναι σήμερα δυνατή η χρήση κινητών και άλλων συσκευών παρακολούθησης, τα οποία είναι προσιτά και εύχρηστα. Επίσης, όλα τα αλιεύματα πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους και την ποσότητα αλιευμάτων που αλιεύονται.

Επομένως, η υποβολή εκθέσεων βάσει χαρτιού θα καταργηθεί σταδιακά και οι τρέχουσες παρεκκλίσεις θα καταργηθούν. Εκτιμάται ότι η τρέχουσα παρέκκλιση που δεν αναφέρεται στα αλιεύματα κάτω των 50 kg θα μπορούσε να αφήσει ανυπολόγιστους μέχρι 350.000 τόνους ιχθύων, που αντιστοιχούν στο 6% των αλιευμάτων που έχουν αναφερθεί επί του παρόντος από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ.

 1. Ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της πρότασης και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά;

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία στοχεύει στον περιορισμό των πλαστικών απορριμμάτων και την καλύτερη ανακύκλωσή τους. Αλιευτικά εργαλεία που έχουν χαθεί ή εγκαταλειφθεί στη θάλασσα είναι μία από τις πηγές των θαλάσσιων απορριμμάτων. Μέσω της στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μέτρων για τη μείωση της απώλειας ή εγκατάλειψη των αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα. Ο κανονισμός ελέγχου βελτιώνει τους κανόνες για την ανάκτηση των εργαλείων.

 1. Ποιες είναι οι προτεινόμενες αλλαγές όσον αφορά τα χαμένα αλιευτικά εργαλεία;

Η αναφορά χαμένων αλιευτικών εργαλείων θα είναι ευκολότερη και συστηματικότερη. Η αναφορά της απώλειας αλιευτικών εργαλείων θα γίνει μέσω του επονομαζόμενου ημερολογίου αλιείας, το οποίο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι η απώλεια αλιευτικών εργαλείων μπορεί να αφορά οποιαδήποτε κατηγορία αλιευτικών σκαφών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, η υποβολή εκθέσεων μέσω του ημερολογίου θα πρέπει να γίνεται από όλες τις κατηγορίες σκαφών. Όλα τα σκάφη θα πρέπει επίσης να φέρουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάκτηση των χαμένων εργαλείων.

 1. Ποια μέτρα προτείνονται για τον έλεγχο της υποχρέωσης εκφόρτωσης;

Η υποχρέωση εκφόρτωσης είναι μια σημαντική απαίτηση στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Το επίπεδο απόδειξης που απαιτείται για τη δίωξη πέραν εύλογης αμφιβολίας η παράνομη απόρριψη ψαριών στη θάλασσα είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας παραδοσιακά μέσα ελέγχου, όπως η εναέρια επιτήρηση, οι επιθεωρήσεις στη θάλασσα ή οι επιθεωρήσεις κατά την προσγείωση.
Η τεχνολογία απομακρυσμένης ηλεκτρονικής παρακολούθησης (REM) που ενσωματώνει την τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (CCTV) έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για τον έλεγχο και την επιβολή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την αποτροπή της παράνομης απόρριψης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ορισμένα σκάφη να είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης συνεχούς καταγραφής, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων κλειστού κυκλώματος (CCTV). Η επιλογή των σκαφών που πρόκειται να εξοπλιστούν θα γίνει με βάση το επίπεδο κινδύνου απορρίψεων.

 1. Ποια νέα μέτρα προτείνονται για την ενίσχυση των κανόνων ελέγχου για την ψυχαγωγική αλιεία;

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ειδικών μέσων που θα επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο της αλιείας αναψυχής από τα κράτη μέλη. Μέσω ενός απλού συστήματος καταχώρισης ή χορήγησης αδειών, τα κράτη μέλη θα γνωρίζουν πόσα άτομα αλιεύουν για ψυχαγωγικούς σκοπούς και θα είναι σε θέση να συλλέγουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και τις πρακτικές.
Η συλλογή επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων αλιευτικών πρακτικών στα αποθέματα και να παρέχονται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Υπάρχουν περίπου 8 με 10 εκατομμύρια ψαράδες ψυχαγωγίας στην ΕΕ, αλλά τα αλιεύματα από την αλιεία αναψυχής παραμένουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό αβάσιμα λόγω έλλειψης κατάλληλων μέτρων ελέγχου. Αυτό έχει άμεσο και αυξανόμενο αντίκτυπο στα ιχθυαποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, τα οποία υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων.

 1. Τι αλλάζει για την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας;

Ένα κατάλληλο σύστημα ανιχνευσιμότητας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με το είδος και την προέλευση του προϊόντος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας είναι ακριβείς. Επίσης, αποφεύγεται η διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται κατά παράβαση των κανόνων της ΚΑλΠ.

Σήμερα υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα ανιχνευσιμότητας στην ΕΕ, αλλά το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν εξασφαλίζει λειτουργικότητα μεταξύ τους. Επιπλέον, η χρήση παλιότερων τεχνολογιών εμποδίζει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και ενίοτε εντός της επικράτειάς τους.

Με την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στην αύξηση της οικονομικής ευημερίας εντός της ΕΕ. Η πρόταση διασφαλίζει επίσης ότι η ίδια δέσμη πληροφοριών συνοδεύει τα προϊόντα αλιείας από την αλίευσή τους έως το στάδιο λιανικής πώλησης, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν συνεπώς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες. Οι κανόνες ιχνηλασιμότητας δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μικρών ποσοτήτων αλιευτικών προϊόντων που πωλούνται απευθείας από τα αλιευτικά σκάφη στους καταναλωτές.

 1. Τι αλλάζει η πρόταση όσον αφορά το σύστημα επιβολής κυρώσεων και επιβολής;

Ένα σύστημα επιβολής με αποτρεπτικές, αναλογικές και αποτελεσματικές κυρώσεις έχει πρωταρχική σημασία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της ΚΑΠ και των μέτρων διατήρησής της.

Η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις του κανονισμού ελέγχου για την αποσαφήνιση, την απλούστευση, τον ορθολογισμό και τη σημαντική βελτίωση των ισχυόντων κανόνων σχετικά με τις επιθεωρήσεις, τις κυρώσεις και την επιβολή.

Όλες οι διατάξεις θα περιλαμβάνονται σε μία ενιαία πράξη: τον κανονισμό ελέγχου. Το σύστημα επιβολής θα επιτρέψει στους αλιείς να αντιμετωπίζονται εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο εκτελούν πτήσεις ή προσγειώνονται.

Όλες οι παραβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις, παρόλο που οι ποινικές διώξεις δεν θα εξαφανιστούν. Το επίπεδο των κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις εναρμονίζεται προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να προβλεφθεί ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο.

Ο κατάλογος των σοβαρών παραβάσεων κατά της ΚΑΠ επικαιροποιείται και ορισμένες από αυτές τις παραβάσεις θα θεωρούνται σοβαρές καθεαυτές, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους ή την ποσότητα αλιευτικών προϊόντων επί του σκάφους. Επιπλέον, θα διευκρινίζονται τα κριτήρια για σοβαρές παραβάσεις, ώστε να είναι ευκολότερο και πιο απλό στις αρχές να τις εφαρμόζουν και να αποδίδουν πόντους στους κατόχους άδειας ή στους πλοίαρχους που παραβίασαν τους κανόνες.

 1. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων ελέγχου και επιβολής της αλιευτικής προσπάθειας θα προστατεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα θεσπίσουν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας. Επίσης, θα διατηρούν τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.