Θέμα: Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 – 05 – 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη»

1. Με το άρθρο 59 του ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/ 11-02-2014) ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στον απόπλου επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για διενέργεια αλιείας σε αλιευτικές ζώνες εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα δικαιοδοσίας Τρίτων Χωρών.

Με το άρθρο 62 παράγραφο 7α (εξουσιοδοτικές διατάξεις), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εκδώσει Απόφαση για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την έγκριση των αδειών αλίευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 59. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η με αρ. 4023/64557/2014 (ΦΕΚ 1307Β/22-05-2014) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ 4389/71210/2014 (ΦΕΚ1445Β/05,06,2014) όμοιά της (συν/νη).

Με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου καταργείται η με αριθμό 35 αρμοδιότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» σχετικά με την έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση αυτής, καθώς και το άρθρο 14 «άδειες αλιείας εκτός ελληνικών θαλασσών» του β.δ. 666/66 (ΦΕΚΑ’160) «περί αδειών αλιευτικών σκαφών».

2. Γενικοί Κανόνες
2.1. Η άσκηση αλιείας εκτός χωρικών υδάτων προϋποθέτει τον εφοδιασμό του σκάφους με άδεια αλίευσης οποία συμπληρώνει την αλιευτική άδεια του σκάφους, εγκρίνεται με Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας και χορηγείται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.
1. Η άδεια αλίευσης:
α) χορηγείται σε συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη,
β) δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται,
γ) χορηγείται σε αξιόπλοο σκάφος που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την άσκηση της συγκεκριμένης αλιείας
δ) επιτρέπει την άσκηση αλιείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία και για συγκεκριμένα είδη στόχους.
ε) χορηγείται σε σκάφη τα οποία διαθέτουν συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας (ERS), σε πλήρη λειτουργία. Η έναρξη λειτουργίας του ERS θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας και μέχρι τότε οι υπόχρεοι πρέπει να προβούν τουλάχιστον στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των συσκευών ERS και των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, για να θεωρηθεί ότι πληρούν την προϋπόθεση χορήγησης αδειών αλίευεσης.
Η υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας VMS είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
στ) έχει χρονική διάρκεια που δεν ξεπερνά τον ένα (1) χρόνο, αναστέλλεται δε ή ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, όπως είναι η προστασία των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και θέματα Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Διαβάστε όλη την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.