ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑλΠ».

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι το σύστημα του κοινοτικού ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αναθεωρήθηκε με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής» και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 404/2011της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Καν( ΕΚ) 1224/2009».

Με τους προαναφερόμενους κανονισμούς για τον έλεγχο καταβλήθηκε μία προσπάθεια σε κοινοτικό επίπεδο, ενοποίησης, κωδικοποίησης απλούστευσης των υποχρεώσεων, μείωσης των επικαλύψεων των κανονιστικών και των διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό την ενίσχυση και εναρμόνιση των κανόνων ελέγχου επιθεώρησης και επιβολής μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των πόρων, των διαρθρωτικών μέτρων και των μέτρων για την κοινή οργάνωση αγοράς.

Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων ο έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ισχύει για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην επικράτεια των Κρατών Μελών, ή σε κοινοτικά ύδατα ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από υπηκόους τους με την επιφύλαξη της ευθύνης του κράτους σημαίας του α/κ σκάφους και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές καθώς επεκτείνεται και σε όλα τα στάδια της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, από την πρώτη πώληση έως τη λιανική πώληση περιλαμβανομένης της μεταφοράς.

Οι διατάξεις των Κανονισμών ελέγχου λειτουργούν συμπληρωματικά με τις διατάξεις των κανονισμών για την πρόληψη ,αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης ,λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας , τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας , το σχέδιο αποκατάστασης τόνου , το σύστημα τεκμηρίωσης τόνου , την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς, την ενημέρωση του καταναλωτή , τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας ορισμένων υδρόβιων ειδών καθώς και άλλων κανονισμών.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων όσον αφορά α) τις άδειες αλιείας , β)την σήμανση των αλιευτικών σκαφών και των αλιευτικών εργαλείων ,γ) τον έλεγχο της διαχείρισης του αλιευτικού στόλου ,δ) το σύστημα παρακολούθησης σκαφών ,ε)την υποβολή δεδομένων ι) για την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών σε κάθε αλιευτικό ταξίδι ,την ζώνη αλίευσης ,τα αλιευόμενα και απορριπτόμενα είδη και τις ποσότητες αυτών , ιι) τις εκφορτώσεις , ιιι) την ζύγιση ,τη πρώτη πώληση ή την αποθήκευση προϊόντων αλιείας,που είναι απαραίτητα στοιχεία για την διασταύρωση των δεδομένων της αλιευτικής δραστηριότητας και των εκφορτώσεων και στ) τις διατάξεις που διέπουν την ιχνηλασιμότητα , την διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε όλα τα στάδια εμπορίας μέχρι και τον τελικό καταναλωτή .

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την υπόλοιπη ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας :

«Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑλΠ»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.