Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την απαγόρευση της χρήσης των παρασυρόμενων διχτυών κάθε είδους για αλίευση σε όλα τα ύδατα της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αν και έχουν ήδη θεσπιστεί κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών για την αλίευση ορισμένων μεταναστευτικών ψαριών, η πρακτική αυτή εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία λόγω της ακούσιας αλίευσης θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και πτηνών, τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Για να σταματήσει η καταστρατήγηση των κανόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την πλήρη απαγόρευση της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα στην ΕΕ, καθώς και την απαγόρευση της ύπαρξης παρασυρόμενων διχτυών στα αλιευτικά σκάφη. Επιπλέον, για να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες, η πρόταση βελτιώνει τον σημερινό ορισμό των παρασυρόμενων διχτυών.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε σχετικά: “Η αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, θέτει σε κίνδυνο τη θαλάσσια άγρια πανίδα και απειλεί τη βιωσιμότητα της αλιείας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μόνος τρόπος για την εξάλειψή της διά παντός είναι η θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων που δεν αφήνουν περιθώρια για ποικίλες ερμηνείες. Πρέπει να κλείσουμε τα πιθανά “παραθυράκια” και να απλοποιήσουμε τον έλεγχο και την επιβολή της νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές. Αυτό θα συμβάλει τελικά στη διασφάλιση των βιοτικών πόρων των αλιέων που τηρούν τους κανόνες τα τελευταία χρόνια. Η απαγόρευση δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε πλέον ανεύθυνες πρακτικές.”

Τα παρασυρόμενα δίχτυα είναι αλιευτικά δίχτυα που μπορούν να παρασύρονται από το ρεύμα και τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας ή σε μικρή απόσταση από αυτή αλιεύοντας είδη ψαριών που κολυμπούν στο άνω μέρος στήλης ύδατος. Από το 2002 όλα τα παρασυρόμενα δίχτυα, ανεξαρτήτως μεγέθους, απαγορεύονται στα ύδατα της ΕΕ όταν αποσκοπούν στην αλίευση κατ’ εξοχήν μεταναστευτικών ειδών, όπως ο τόνος και ο ξιφίας.

Ωστόσο, στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ έχουν εντοπισθεί κενά και αδυναμίες. Το μικρό μέγεθος των αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σ’ αυτού του είδους την αλιεία και το γεγονός ότι δεν αλιεύουν μαζί στις ίδιες περιοχές κατέστησε ευκολότερη τη διαφυγή της παρακολούθησης και του ελέγχου, και, κατ’ επέκταση, τη μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες με παρασυρόμενα δίχτυα από αλιευτικά σκάφη χωρών της ΕΕ εξακολουθούν να καταγγέλλονται και είναι αιτία άσκησης κριτικής όσον αφορά τη συμμόρφωση της ΕΕ με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η απαγόρευση των παρασυρόμενων διχτυών συνάδει με τον νέο στόχο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Ανάλογα με τις προτεραιότητες των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της μετάβασης προς την πλήρη απαγόρευση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ιστορικό
Μετά την έκδοση ειδικών ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απηύθυναν έκκληση για ένα μορατόριουμ για τη χρήση των «μεγάλων πελαγικών παρασυρόμενων διχτυών» (άνω των 2,5 χλμ), η ΕΕ θέσπισε τη δεκαετία του 90 μια σειρά διατάξεων για την εφαρμογή της εν λόγω απαγόρευσης των παρασυρόμενων διχτυών μεγάλου μήκους.

Το σημερινό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα τέθηκε πλήρως σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2002. Απαγορεύει τη χρήση όλων των παρασυρόμενων διχτυών, ανεξαρτήτως μεγέθους, στα ύδατα της ΕΕ όταν αποσκοπούν στην αλίευση κατ’ εξοχήν μεταναστευτικών ειδών, όπως ο τόνος και ο ξιφίας. Στη Βαλτική Θάλασσα έχει απαγορευθεί πλήρως η χρήση παρασυρόμενων διχτυών καθώς και η ύπαρξη παρασυρόμενων διχτυών κάθε είδους στα αλιευτικά σκάφη από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Παρά το κανονιστικό αυτό πλαίσιο, οι κανόνες δεν τηρούνται πάντοτε. Γι’ αυτό, τον Απρίλιο του 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε έναν Χάρτη Πορείας για την επανεξέταση του καθεστώτος της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα μικρού μήκους και ξεκίνησε δύο μελέτες1 και μία δημόσια διαβούλευση (η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013) για την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα μικρού μήκους, προκειμένου να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα για τον αλιευτικό αυτό κλάδο, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των παρασυρόμενων διχτυών στα απαγορευμένα και προστατευόμενα είδη και να αποφασίσει κατά πόσο και με ποιον τρόπο χρειάζεται αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα μικρού μήκους.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.