Ανάκληση αδειών για τις βιντζότρατες

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 10245/163681/30-12-2014 – Επανάληψη στο ορθό 5-1-2015 (Α.Δ.Α.: 6ΦΛ6Β-ΜΗΕ) Απόφασης για την Έγκριση χορήγησης άδειας δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για την έρευνα εθνικής εμβέλειας «Σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς»

περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Διαβάστε εδώ την απόφαση όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με : 

περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ERS) ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12Μ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

περισσότερα