Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού ορών & διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη

Θέμα: Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 – 05 – 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη»

περισσότερα