Χωρίς τίτλο

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Καν (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου, ορίζεται ο κατάλογος των καθορισμένων λιμένων εκφόρτωσης για το έτος 2017, ο οποίος επισυνάπτεται.

6ΥΜΝ4653ΠΓ-Ψ2Π ΛΙΜΕΝΕΣ καν1967_ 2017

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.