Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών, ετών 2012, 2013. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται τα στοιχεία και του έτους 2011.

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα, είναι οι εξής:

  • • στα ψάρια το 2012 σε σχέση με το 2011 η ποσότητα παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2% και η αξία τους μείωση 6,1%, το 2013 σε σχέση με το 2012 η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 1,1% και η αξία μείωση 2,4%. Συγκεκριμένα, το 2011 καλλιεργήθηκαν 94.002,1 τόνοι ψαριών με αντίστοιχη συνολική αξία 467.682,0 χιλ. ευρώ, το 2012 καλλιεργήθηκαν 94.167,0 τόνοι με συνολική αξία 439.044,3 χιλ. ευρώ και το 2013 καλλιεργήθηκαν 95.185,9 τόνοι με αντίστοιχη συνολική αξία 428.407,6 χιλ. ευρώ (Πίνακας 1, ∆ιάγραμμα 1α),
  • • στα οστρακοειδή το 2012 σε σχέση με το 2011 η ποσότητα παρουσίασε μείωση 3,4% και η αξία μείωση 10,8%, το 2013 σε σχέση με το 2012 η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 12,2% και η αξία αύξηση 15,7%. Συγκεκριμένα, το 2011 καλλιεργήθηκαν 17.194,9 τόνοι οστρακοειδών με αντίστοιχη συνολική αξία 6.773,4 χιλ. ευρώ, το 2012 καλλιεργήθηκαν 16.612,8 τόνοι με αντίστοιχη συνολική αξία 6.040,2 χιλ. ευρώ και το 2013 καλλιεργήθηκαν 18.639,4 τόνοι, με αντίστοιχη συνολική αξία 6.990,3 χιλ. ευρώ (Πίνακας 1, ∆ιάγραμμα 1β).


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλο το δελτίο τύπου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.