Κατηγορία : Νομοθεσία

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1] (ο κανονισμός για τις εκφορτώσεις) θεσπίζει την ακόλουθη απαίτηση:

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2010, και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο .Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού και ιδίως ως προς τη χρησιμότητα και την ποιότητά τους. Η έκθεση προβαίνει επίσης σε ανάλυση κόστους-οφέλους του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων και υποδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση του φόρτου εργασίας για τα κράτη μέλη και την αύξηση της χρησιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων αυτών.

Η παρούσα έκθεση είναι η τρίτη έκθεση αξιολόγησης που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση δημοσιεύτηκε με αριθμό αναφοράς COM(2010) 675 τελικό και η δεύτερη με αριθμό αναφοράς COM(2014) 240 final.

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 1).

Διαβάστε περισσότερα: ekthesh ths epitrophs

περισσότερα

ΦΕΚ για εμπορία ειδών τόνου και ξιφία καθώς και αποφάσεις για την διακίνηση και εμπορία προϊόντων του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Αποφάσεις 46-11830 459-11826 (1)2745412108_35466bc825

περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε απόφαση με θέμα τη ρύθμιση αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αλίευσης, οι περιορισμοί στην άσκησή της, οι υποχρεώσεις δικαιούχων και κυρώσεις κ.α.

περισσότερα