Αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του τρόπου με τον οποίο παρακολουθούνται και τηρούνται οι αλιευτικοί κανόνες στην ΕΕ. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας της ΕΕ, η οποία με τη σειρά της εγγυάται τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα της ΕΕ και προστατεύει τα προς το ζην των αλιέων μας. Ποιος είναι ο σκοπός ενός συστήματος ελέγχου της αλιείας; Οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής τα υγιή ιχθυαποθέματα και οικοσυστήματα, ένας κερδοφόρος κλάδος, βιώσιμες παράκτιες κοινότητες και επισιτιστική ασφάλεια που μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τα κράτη μέλη και η ΕΕ ως σύνολο έχουν ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου και επιβολής . Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη παροχή αξιόπιστων, ακριβών και πλήρων στοιχείων για την αλιεία, ότι τα κράτη μέλη έχουν τον πλήρη έλεγχο του στόλου τους, ότι υπάρχουν μέτρα που επιτρέπουν αποτελεσματικούς ελέγχους των αλιευτικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού και ότι τελικά σε μία ευρέως διαδεδομένη κουλτούρα υπέρ της συμμόρφωσης των αλιευτικών φορέων ώστε να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ.