Υπογραφή ΚΥΑ αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (VMS) από τα υπόχρεα σκάφη

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (Vessel Monitoring System) από τα υπόχρεα σκάφη.

Η τοποθέτηση των συσκευών VMS αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Ελέγχου (Καν(ΕΚ) 1224/2009) της Ε.Ε. και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας. Η χρήση του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (VMS) αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών και συνεπώς στην ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων, προωθώντας την Γαλάζια Ανάπτυξη.

Η υποχρέωση αυτή αφορά όλα τα σκάφη συνολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 12 μέτρων, στα οποία τοποθετείται συσκευή αυτόματου εντοπισμού και αναγνώρισης από το ΣΠΣ., καθώς και τα σκάφη τα οποία είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες ερυθρού τόνου και ξιφία.

Ειδικότερα, στη χώρα μας προβλέπεται να ενταχθούν:
α) αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 15 μέτρων και άνω, τα οποία έχουν εγκατεστημένη δορυφορική συσκευή παρακολούθησης τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη.
β) αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, που εφοδιάζονται με ειδική άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών.
γ) αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, που εφοδιάζονται με άδεια αλιείας στα διεθνή ύδατα ή επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία δορυφορικής παρακολούθησης.

Η προμήθεια των συσκευών VMS αφορά έργο ύψους 4.300.000 Ευρώ με το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής να ανέρχεται στο 90%, ήτοι 3.870.000 Ευρώ.Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε σχετικά:

«Εκμεταλλευόμαστε ορθολογικά Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους για να προωθήσουμε την αειφορία του θαλάσσιου πλούτου μας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ιχθυοαποθεμάτων μας και το ευαίσθητο επάγγελμα των αλιέων. Η χρηματοδότηση των συσκευών VMS έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Πρόγραμμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και διαχείρισης της Αλιείας (ΟΣΠΑ), το οποίο σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του συστήματος ΚΠΑ (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) του Υπουργείου Ναυτιλίας, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), για την ορθολογική διαχείριση της αλιείας στη χώρα μας, προωθώντας την Γαλάζια Ανάπτυξη, η οποία θα αποτελέσει και προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.