Με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητας της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες.

 

Το Νομοσχέδιο προωθεί απλούστευση διαδικασιών και ρύθμιση νομικών ζητημάτων με βάση:
• του ειδικού χωροταξικού πλαισίου
• τις κατευθύνσεις της υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και σε συμφωνία:
• με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
• με την εφαρμοζόμενη πολιτική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας της χώρας μας

 

Κεντρικός άξονας του Νομοσχεδίου είναι το Θαλάσσιο και Παράκτιο περιβάλλον καθώς και η σχέση της δραστηριότητας με άλλες χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης. Πιο συγκεκριμένα, προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας σε μια περιοχή είναι η τεκμηρίωση ότι η παράκτια ζώνη αξιοποιείται πληρέστερα με την εγκατάσταση – συγκριτικά με άλλες χρήσεις-, ενώ θα εξασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη της εγκατάστασης με τις λοιπές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

 

Ειδικότερα, με το παρόν Νομοσχέδιο:
1. Καθορίζονται για πρώτη φορά οι προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).
2. Συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.Υ.Δ.), με ρόλο γνωμοδοτικό επί θεμάτων πολιτικής και του κλάδου.
3. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
4. Θεσμοθετείται η υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των υδατοκαλλιεργειών.
5. Καθορίζονται οι όροι για την παραχώρηση σε Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης  Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), προωθούνται έτσι μεθοδικά οι Ζώνες Υδατοκαλλιέργειας
6. Καθορίζονται οι όροι παραχώρησης / μίσθωσης από το Δημόσιο υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας:
(α) με απευθείας μίσθωση,
(β) με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού και
(γ) δωρεάν / χωρίς αντάλλαγμα και προβλέπεται επίσης δυνατότητα αναμίσθωσης των εκτάσεων αυτών.

 

Με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με το παρόν Σχέδιο Νόμου επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ασφαλές και απλοποιημένο πλαίσιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών που αποτελούν έναν από τους κορυφαίους κλάδους εξαγωγικής δραστηριότητας και πάνω στου οποίους μπορεί να πατήσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 

Με τους νέους θεσμούς που δημιουργούνται, όπως αυτή της υπηρεσίας μιας στάσης και την απλούστευση των διαδικασιών, όπως κάναμε με αντίστοιχα εργαλεία, θεσμούς, ρυθμίσεις και μέτρα στους άλλους τομείς της παραγωγής μας όπως τη φυτική παραγωγή (Ζώνες Θερμοκηπιακές με Γεωθερμία, Παραχωρήσεις Γης κ.ά.), την κτηνοτροφία (Ζώνες Εκτατικής Κτηνοτροφίας, Πάρκα για Ενσταβλισμένη  Κτηνοτροφία, Αδειοδοτήσεις Σταβλικών Εγκαταστάσεων κ.ά.) έτσι και στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών  δημιουργείται ένα σταθερό, απλό και συνυφασμένο με την αειφορία των υδατοσυστημάτων παραγωγικό περιβάλλον.

 

Αξιοποιώντας τις μεγάλες μας δυνατότητες, τα εξαιρετικής ποιότητας παραγόμενα προϊόντα δημιουργήσαμε τις βάσεις για μια παραγωγική δηλαδή βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, μαζί με μεγάλες δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης και εξαγωγών.

 

Το Σχέδιο Νόμου είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης πολλών μηνών της Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι ενώσεις των ενδιαφερομένων παραγωγικών φορέων, αρμόδιοι επιστήμονες και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και προήδρευε ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, τους οποίους  ευχαριστώ για τη συμβολή τους».

 

Το Νομοσχέδιο αυτό έρχεται ταυτόχρονα σχεδόν με:
• την ολοκλήρωση της αξιολόγησης νέων επενδύσεων του Μέτρου 2.1 των Υδατοκαλλιεργειών 76* επενδυτικών σχεδίων ύψους 36,5 εκ. €
• την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Μέτρο 3.5 «Πιλοτικά Σχέδια», από τις είκοσι οκτώ (28)  προτάσεις που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης οι δέκα τρεις (13) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3,3 εκ. €, μεταξύ των οποίων και η μελέτη για το Συμιακό  Γαριδάκι, ώστε να προωθηθεί ο φάκελος ΠΟΠ και για αυτό το προϊόν Αλιείας
• τη Συμφωνία για τη Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) που την 28η Ιανουαρίου πέτυχε η  Ελληνική Προεδρία για την περίοδο 2014-2020, η οποία προβλέπει κονδύλια 6,5 δις ευρώ για τον κλάδο στην Ε.Ε.
• με την έναρξη της νέας ΚΑλΠ για τη χώρα μας η οποία για πρώτη φορά πέραν της αλιείας ασχολείται και με τα θέματα της παράκτιας ανάπτυξης και της προώθησης συναφών  δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός
 ——————————————-
* Οι ανωτέρω επενδύσεις αφορούν σε:
• Εκσυγχρονισμούς εκτατικών ιχθυοτροφείων.
• Εκσυγχρονισμούς και μετεγκαταστάσεις πλωτών και χερσαίων μονάδων πάχυνσης μεσογειακών ιχθύων.
• Εκσυγχρονισμούς αλλά και ίδρυση νέων μονάδων εκτροφής πέστροφας.
• Ίδρυση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας.
• Εκσυγχρονισμούς ιχθυογεννητικών σταθμών μεσογειακών ιχθύων.
• Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς μονάδων καλλιέργειας σπιρουλίνας,.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.