Από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας,Διεύθυνση Θαλάσσιας αλιείας

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών δικαιολογητικών και διαδικασιών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτικών σκαφών»

Αναφορικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Στα πλαίσια του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, υποχρέωση η οποία εφαρμόζεται από 1η
Ιανουαρίου 2012 για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 12 μέτρων ή περισσότερο και κάτω των 15 μέτρων.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η αριθμ.10288/161728/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 61Β/2014), η οποία τροποποιεί την αρ.9112.7/7/2012/27-12-2012 (ΦΕΚ 3589Β/2012) όμοιά της, περί καθορισμού ειδικών δικαιολογητικών και διαδικασιών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω και κάτω των 15 μέτρων.

2) Παράλληλα, με την αριθμ. 9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3415Β/2013) ορίζονται ως υπόχρεα εγκατάστασης συσκευών VMS τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη: α) μήκους 15 μέτρων και άνω που διαθέτουν ήδη συσκευές αυτόματου εντοπισμού τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, β) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών και γ) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, ή επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών.

Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση της συσκευής καλύπτεται σε ποσοστό 100% με κοινοτική και εθνική συμμετοχή και είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη προκαταβάλλεται από τον υπόχρεο αλιέα και επιστρέφεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της συσκευής και ελέγχου των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Για την πιστοποίηση της συσκευής προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΚΠΑ) ότι εξασφαλίστηκε η λειτουργία της συσκευής χωρίς την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων, καθώς και βεβαίωση του προμηθευτή ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι υπόχρεοι αλιείς, προκειμένου να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής (Υπόδειγμα Ι της απόφασης) στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το σκάφος, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 της απόφασης. Η Υπηρεσία Αλιείας, εφόσον ελέγξει την πληρότητα και ορθότητά τους, διαβιβάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την πληρωμή του δικαιούχου.

Οι Υπηρεσίες Αλιείας παρακαλούνται για τη δημοσιοποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των πλοιοκτητών όλων των υπόχρεων σκαφών σε συνεργασία με τις τοπικές Λιμενικές Αρχές.

Οι συναρμόδιες Δ/νσεις του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου παρακαλούνται για την παροχή οδηγιών στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, ώστε να προχωρήσει με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος.

Σημειώνουμε ότι τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω όφειλαν να συμμορφωθούν από 1η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον με την αριθμ. 9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ ορίζονται ως υπόχρεα τα σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλιείας
μεγάλων πελαγικών ψαριών καθώς και σκάφη στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2040/92 (άρθρο 9) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2332/95 (άρθρο 8).

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΚΠΑ (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) που είναι ο αποδέκτης της πληροφορίας από τις συσκευές VMS και το ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων) που είναι ο αποδέκτης της πληροφορίας από τις συσκευές ERS, θα επικοινωνούν, προκειμένου να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται οι καταχωρημένες πληροφορίες αυτόματα.

Συγκεκριμένα, η θέση αλιευτικής δραστηριότητας ενός σκάφους που καταχωρείται μέσω ERS στο ΟΣΠΑ, θα διασταυρώνεται αυτόματα με το σήμα που λαμβάνει το ΚΠΑ για τη θέση του σκάφους τη δεδομένη χρονική στιγμή, από τη συσκευή VMS.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Μ. ΠΕΤΡΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.