Αλιεία: μια μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση της ευημερίας του αλιευτικού κλάδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Τον Ιούλιο του 2011 παρουσιάστηκε μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης της ευρωπαϊκής αλιείας. Η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στην δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για μια βιώσιμη αλιεία. Επιδιώκει ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τους αλιείς όσο και για τα ιχθυο-αποθέματα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η βιώσιμη αλιεία μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας, υγιεινά προϊόντα διατροφής, βιώσιμα θαλάσσια οικοσυστήματα, ελκυστικές και ασφαλέστερες θέσεις εργασίας σε επικερδείς κλάδους και ακμάζουσες παράκτιες κοινότητες.

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το 2002. Έκτοτε, έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος στην ανάπτυξη των πολυετών σχεδίων διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων. Έτσι, ορισμένα αποθέματα έχουν επανέλθει σε βιώσιμα επίπεδα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εμπλακεί στενά στην ανάπτυξη πολιτικής και το καθεστώς ελέγχου έχει βελτιωθεί. Ορισμένες επιδοτήσεις στον αλιευτικό στόλο, οι οποίες ήταν αναποτελεσματικές και αντιπαραγωγικές έχουν καταργηθεί.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Η τρέχουσα μεταρρύθμιση επιδιώκει να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια κινούμενη προς τρεις κατευθύνσεις: α) τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ιχθυαποθεμάτων με παράλληλη μείωση του αντίκτυπου στους αλιευτικούς πόρους και στο περιβάλλον, β) την παροχή προϋποθέσεων για ισχυρές, βιώσιμες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και γ) την αναγνώριση και προαγωγή του καίριου ρόλου του αλιευτικού κλάδου στις παράκτιες περιοχές.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής :

Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.