Για την υποστηριξη της Καινοτομίας Ύψους 3,3εκ€

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων συνεργασίας των Ερευνητικών και Παραγωγικών φορέων του Μέτρου 3.5 για την προώθηση της Καινοτομίας και άμεσα θα ακολουθήσουν οι εντάξεις των προτάσεων που εγκρίθηκαν.

 

Το Μέτρο 3.5 αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που σχετίζονται με την έρευνα, για θέματα όπως, η προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, η πειραματική αλιεία με εναλλακτικούς τύπους τεχνικών στις υδατοκαλλιέργειες, η ανάπτυξη μεθόδων για τεχνική βελτίωση των αλιευτικών εργαλείων κ.ά.

 

Οι προτάσεις κατατέθηκαν από Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και Επιστημονικούς Φορείς, σε συνεργασία με Συλλογικούς Φορείς αλιέων και ΜΚΟ.

 

Στόχος του Μέτρου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, η ανάπτυξη της καινοτομίας στον κλάδο, η αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και η απόκτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στον κλάδο.

 

Από τα 28 σχέδια που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν τα 13, με προϋπολογισμό 3.300.000 ευρώ.Ειδικότερα, οι προτάσεις συνεργασίας των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων με τους Παραγωγικούς Φορείς στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, αφορούν σε θέματα όπως:
1. η προώθηση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου
2. η εφαρμογή γενετικής επιλογής των γεννητόρων σε καλλιέργεια λαβρακιού
3. η μερική απαγκίστρωση των ιχθυοτροφών από ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα, με τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών, βάσει του Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου
4. η εφαρμογή νέων πρακτικών για απομείωση του οργανικού φορτίου από τις υδατοκαλλιέργειες
5. η εφαρμογή νέων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας
6. η αξιοποίηση απορριπτόμενων αλιευμάτων, για την παραγωγή ιχθυελαίων, στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων

 

Οι προτάσεις στον τομέα της Αλιείας και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων αφορούν σε θέματα όπως:
1. η τεχνική βελτίωση του αλιευτικού εργαλείου τράτα, με γνώμονα την προστασία των αποθεμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας
2. η δοκιμή επιλεκτικότερων εργαλείων για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων
3. ο σχεδιασμός και η δοκιμή νέων τεχνικών για την αλιεία σε λιμνοθάλασσες, με τη χρήση επιλεκτικότερων παγίδων, για την αποφυγή της αλιείας των νεαρών ατόμων
4. η πιλοτική εφαρμογή πάρκων προστασίας των νεαρών ψαριών
5. η εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για είδη με σημαντική τοπική σπουδαιότητα, όπως η Συμιακή γαρίδα και η παραγωγή προϊόντων με σήματα ποιότητας
6. η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος με την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης μη ενδημικών ειδών, όπως ο κυπρίνος-πεταλούδα Carassius gibelio, μέσω στοχευόμενης αλιείας και η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
7. η δημιουργία πιλοτικού συσκευαστηρίου-μεταποίησης νέων, για την αγορά , προϊόντων, εκμεταλλευόμενοι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό από τα ψάρια, στο πλαίσιο της  αειφόρου διαχείρισής τους

 

Η έγκριση των προτάσεων συνεργασίας μεταξύ των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Φορέων με τους Παραγωγικούς Φορείς, συμπίπτει χρονικά με:
• τη συμφωνία για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την οποία πέτυχε η Ελληνική Προεδρία στις 28 Ιανουαρίου και η οποία προβλέπει τη χρηματοδότηση του κλάδου στην Ε.Ε. με 6,5 δις €
• την κατάθεση προς διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του ΥπΑΑΤ για τον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών. Ένα σχέδιο νόμου το οποίο είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης πολλών μηνών, με τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων, ειδικών εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.
• Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ένταξης 76 επενδυτικών προτάσεων, για το Μέτρο των Υδατοκαλλιεργειών που κατατέθηκαν στο ΕΠΑΛ, προϋπολογισμού 36,5 εκ €.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας μας από τον κλάδο της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, οι αλλαγές στα καταναλωτικά της πρότυπα, οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, απαιτούν συνεχείς προσπάθειες απόκτησης, ενσωμάτωσης και αξιοποίησης νέων γνώσεων, τεχνολογικών και καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών.

 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνεργασίας των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, μαζί με τους Παραγωγικούς  Φορείς του κλάδου της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Το ΥπΑΑΤ, με τον καταλυτικό του ρόλο, φέρνει δίπλα-δίπλα Ερευνητικούς και Παραγωγικούς Φορείς του κλάδου, προκειμένου αφενός να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα της παραγωγής και αφετέρου να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες διεργασίες, και τους υποστηρίζει και οικονομικά.

 

Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλίζεται συνεχώς η υποστήριξη της αιεφορίας, αλλά και η παραγωγική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

 

Οι προτάσεις που θα ενταχθούν είναι πραγματικά καινοτόμες και συνάδουν με τις αρχές της ΚΑλΠ. Η έγκριση των προτάσεων συνεργασίας αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που κάνουμε για την ενίσχυση του  τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, με την επικείμενη πρόσληψη 100 Ερευνητών και 150 μεταδιδακτορικών Επιστημόνων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τον υπεύθυνο φορέα για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Εκπαίδευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.