Διαβάστε εδώ την απόφαση όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με : 

– Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60411/ΥΠΕ/5/01236/Ε/Ν.3299/2004/29−12−2010 (ΦΕΚ 1413/16.06.2011) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΦΑΝΩ Α.Ε.».

– Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης−Παραλαβής, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης − Call Center 1500».

– 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122Β΄/3−6−2011) Υπουργικής Απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 (ΕΠΑΛ)».

– Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.