Κατηγορία : Νέα

Η αλήθεια για το αλιευτικό εργαλείο Βιντζότρατα

Το 2007 με τον Κανονισμό της Μεσογείου 1967/2006 τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να εκπονήσουν διαχειριστικά σχέδια για όλα τα δυναμικά εργαλεία , που θα τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Για τις μηχανότρατες και τα γρι γρι εκπονήθηκαν από τη χώρα μας τέτοια σχέδια και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), πράγμα που δεν έγινε για τη βιντζότρατα.
Γι’ αυτό η Ε.Ε. μας απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 21-11-2013, στην οποία αναφέρεται ότι: «Έως σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει, για τους γρίπους που σύρονται από σκάφη, σχέδιο διαχείρισης που να συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του κανονισμού για τη Μεσόγειο». Μάλιστα το 2014 αποφάσισε και τη παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Μπροστά σε αυτή την «απειλή» ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 5-1-2015 ενέκρινε μεν τη χορήγηση άδειας δοκιμαστικής αλιείας, με πρόσχημα την έρευνα εθνικής εμβέλειας για Σχέδιο Αλιείας με Βιντζότρατα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί δεν προέβλεπε τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σε τέτοιου είδους έρευνες. Αντίθετα χρησιμοποίησε αυτή την «απειλή» για να απελευθερώσει την αλιεία με το συγκεκριμένο εργαλείο παραμονές εκλογών.
Με την ανάληψη των κυβερνητικών ευθυνών του Υπουργείου έκρινα αναγκαίο να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο σχέδιο, προχωρώντας ταυτόχρονα και στην ανάκληση στις 5/3/2015 της ισχύουσας άδειας αλιείας.
Με τη κοινοποίηση, στις 19-6-2015 από την Ε.Ε., της αιτιολογημένης γνώμης ξεκίνησε η διαδικασία παραπομπής μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και δεδομένης της ανάγκης για συλλογή επιπλέον επιστημονικών στοιχείων, αποφασίσαμε τη διενέργεια της απαραίτητης για την έρευνα δοκιμαστικής αλιείας.

Γι’ αυτό και αναθέσαμε στο Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να διεκπεραιώσει από κοινού με το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) τη μελέτη «Επικαιροποίηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης του Σχεδίου Διαχείρισης της αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα».
Σε εφαρμογή αυτής της διαδικασίας εγκρίναμε στις 18-12-2015 άδεια δοκιμαστικής αλιείας σε συγκεκριμένα 185 σκάφη, τα οποία εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την απόφαση η δοκιμαστική αλιεία διενεργήθηκε σε δύο φάσεις, ανά ένα μήνα η κάθε μία και με 90 περίπου σκάφη , ξεκίνησε στις 18-12-2015 και έληξε στις 25-2-2017.

Το ΕΛΚΕΘΕ, ως σύμβουλος της Πολιτείας έχει ως κύριο σκοπό τη διατήρηση και διαχείριση των υδάτινων βιολογικών πόρων και οικοσυστημάτων καθώς και την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε Εθνικούς, Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς για τη διαχείριση, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες υπηρεσίες εξάλλου περιμένει και η χώρα μας από το ίδιο για τη πρόσφατη ρύπανση του Σαρωνικού.
Οι δύο οργανισμοί, ΕΛΚΕΘΕ και ΙΝΑΛΕ κατέληξαν σε συγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο, που « τεκμηριώνει την παρέκκλιση της ελάχιστης απόστασης από την ακτή και του ελάχιστου βάθους αλίευσης, με την προϋπόθεση της αυστηρούς 3ετούς παρακολούθησης» σύμφωνα με το οποίο τα σκάφη της βιντζότρατας, θα λάβουν άδεια άσκησης αλιείας και θα παρακολουθούνται με συγκεκριμένους τρόπους.
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ολοκληρωμένη και μεγάλης χωρο-χρονικής κλίμακας επιστημονική παρακολούθηση της βιντζότρατας.
Γι αυτό και η παραπομπή της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια τέθηκε τελικά στο αρχείο με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων στις 27-4-2017, ενώ στις 13-6-2017 διαβιβάσθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση παρέκκλισης του Συμβουλίου, που οφείλουν να τηρούν οι συρόμενοι από σκάφος γρίποι που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το 2011 υπήρχαν 456 σκάφη με το εργαλείο βιντζότρατα, που τo 2015 μειώθηκαν στα 250, ενώ σήμερα λειτουργούν 130. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Υπουργείο μας έχει συνάψει με το ΕΛΚΕΘΕ προγραμματική συμφωνία ύψους 25,7 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας(ΕΠΑΛΘ), για ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την αλιεία, το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.
Κάναμε κάθε τι το δυνατόν ώστε η χώρα μας να γλυτώσει νέα πρόστιμα. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε πιστά τις συμβουλές των επιστημόνων και μόλις έχουμε τα αποτελέσματα των μελετών, θα μπορούμε, σε εθνικό επίπεδο πλέον, να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να εφαρμόσουμε νέα διαχειριστικά μέτρα, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στην πλήρη κατάργηση του εργαλείου.
Σε μια τέτοια περίπτωση οι κάτοχοι αυτών των εργαλείων που θέλουν να συνεχίσουν την αλιευτική δραστηριότητα μπορούν να το κάνουν, αφού όλοι σχεδόν διαθέτουν και εργαλεία παράκτιας αλιείας. Για όσους δεν θέλουν θα υπάρξει συγκεκριμένο μέτρο, στα πλαίσια του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ενίσχυσης της απόσυρσης των εργαλείων σύρσης, του οποίου μπορούν να επωφεληθούν.

 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βαγγέλης Αποστόλου

περισσότερα

ΕΠΑλΘ 2014-2020: Αποσύρσεις σκαφών παράκτιας αλιείας

SHMA EPAL 2007-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10
«Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους»,
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ

 

περισσότερα

Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος : Έκθεση Έτους 2016

10625044_946250515391139_7021169959474938555_n

Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών (15.183 σκάφη στις 31.12.2016) με μικρή χωρητικότητα και ισχύ μηχανών (71.762,13 GT, και 430.812,49 KW), που αλιεύουν παράκτια αποθέματα κατά μήκος της εκτεταμένης ακτογραμμής της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και των πολυάριθμων ελληνικών νησιών. Το μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού στόλου (95,13%) αποτελείται από σκάφη που αλιεύουν με στατικά εργαλεία στην παράκτια ζώνη και η αλιεία είναι πολυειδική και πολυσυλλεκτική. Εκ των σκαφών, μόνον τo 1,61% (245 σκάφη) φέρουν πρώτο αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι (PS) και στοχεύουν πελαγικά είδη, κυρίως γαύρο και σαρδέλα, ενώ το 1,70% (258 σκάφη) φέρουν πρώτο αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα, OTB) και στοχεύουν βενθικά είδη, κυρίως κουτσομούρες, μπαρμπούνια, μπακαλιάρους και καρκινοειδή.
Όσον αφορά την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς και την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έχουν συνυπολογιστεί στα παλαιότερα δεδομένα και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων για τα έτη 2014, 2015, και 2016, καθώς και λοιπά διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι, συνέχεια της χρονικής διακοπής εφαρμογής του εθνικού προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων, μεταξύ 2009-2011, ήδη από το 2012 επανελήφθη σταδιακά η υλοποίηση του προγράμματος.
Οι εκτιμήσεις που προέκυψαν για την αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και η κατάσταση των βιολογικά αλιεύσιμων αποθεμάτων, παρουσιάζονται ανά τμήμα του στόλου στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης.
Από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει μειωθεί σημαντικά, στα πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, κυρίως μέσω της εφαρμογής του μέτρου της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με οικονομική ενίσχυση, από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ενότητας 3, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρείται σε μικρότερα σκάφη (ολικού μήκους < 12μ.).
Επί πλέον, διαπιστώνεται πλήρης συμμόρφωση με το καθεστώς εισόδων-εξόδων και τήρηση των επιπέδων αναφοράς του ελληνικού αλιευτικού στόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενότητας 4.

 

για να διαβάσετε την αναφορά ανοίξτε το pdf: Annual Fleet Report 2016

περισσότερα

Στην Θεσπρωτία ο Πρωθυπουργός : συνάντηση με Ιχθυοκαλλιεργητές

 

22688359_10215383740246339_8479876408791635635_n

Την Τρίτη  24 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Θεσπρωτία, στα πλαίσια της παρουσίας του στην Ήπειρο για το 5ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, συναντήθηκε  με τους Ιχθυοκαλλιεργητές του νομού.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη μονάδα συσκευασίας ιχθύων «Δάγων», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί, εδώ και τρία χρόνια, με μετόχους τους ιδιοκτήτες πέντε μικρών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στη Θεσπρωτία και έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας κ. Ιωάννη Χεκίμογλου, τον Πρόεδρο της ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας κ. Παναγιώτη Πάντο και τον Πρόεδρο της ΠΑΝΕΜΜΙ κ. Αχιλλέα Χεκίμογλου και τέθηκαν θέματα όπως :  Το χωροταξικό σχεδιασμό και την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετεί την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών στη Θεσπρωτία, κάτι που όπως σημείωσαν θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2019, την ενίσχυση των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό, μεταποίηση και καινοτομία, μέσω του προγράμματος Αλιεία, που παρουσιάζεται την προσεχή Πέμπτη στην Ηγουμενίτσα,  το χρόνιο πρόβλημα της επιχειρούμενης εγκατάστασης ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας, ανάμεσα στις Ιχθυοκαλλιέργειες και φυσικά την οικονομική κατάσταση των μεγάλων εταιρειών του κλάδου που ανήκουν στις τράπεζες και συμπαρασύρουν το σύνολο της υδατοκαλλιέργειας.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνοδέυονταν από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου , τον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή και το βουλευτή του Νομού Μάριο Κάτση, προέτρεψε τους Ιχθυοκαλλιεργητές να αξιοποιήσουν τα επενδυτικά εργαλεία και το νομοθετικό πλαίσιο για τις ομάδες παραγωγών και να στραφούν στην καινοτομία.

22780369_10215383735166212_158521467625270287_n

Σημείωσε ότι στόχος της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων με τους παραγωγούς είναι να απορροφηθούν στο σύνολό τους οι κοινοτικοί πόροι των 150 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλιείας, να δημιουργηθούν υποδομές, βασισμένες στην καινοτομία, οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη παραγωγική βάση, ενώ τους επισήμανε την ανάγκη οι ίδιοι οι παραγωγοί να αξιοποιήσουν τον νόμο και να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς παραγωγών.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα, με σημαντική συνεισφορά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας προσφέροντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια σε εξαγωγές κάθε χρόνο.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ο κλάδος μπορεί να ενισχυθεί, να επεκταθεί η δραστηριότητά του με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και διαμορφώνοντας το νέο μοντέλο παραγωγής, που θα μας οδηγήσει εκτός κρίσης σε ένα βιώσιμο μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης.

tsipraspsaria

Μετά την αναχώρηση του πρωθυπουργού, ακολούθησε σύσκεψη των Ιχθυοκαλλιεργητών με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, επισκέφθηκε την Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος στην Ηγουμενίτσα και την Περιφέρειακή Ενότητα Θεσπρωτίας όπου είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Πιτούλη, το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λώλο και τον Πρόεδρο της ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Ανδρέα Νταή.

Οι τέσσερις άνδρες συζήτησαν την πορεία παραχώρησης της χερσαίας ζώνης της Ηγουμενίτσας, τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικών από τη λειτουργία του λιμένος προς το Δήμο, ενώ ο κ. Πιτούλης, έθεσε αίτημα κατασκευής νέου αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Συβότων – Πλαταριάς, μετά τη μετατροπή των υπαρχόντων σε τουριστικών, αίτημα που ο κ. Κουρουμπλή, δήλωσε ότι θα εξετάσει.

22788738_10215386212108134_2204790366240054705_n

WP_20171024_11_07_17_Pro[1]

WP_20171024_11_53_12_Pro[1]

WP_20171024_11_39_10_Pro[1]

περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στις παγκόσμιες δράσεις για καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών

P035362001202-904450

Σε διάσκεψη που διοργάνωσε η ΕΕ στην Μάλτα, αναλήφθηκαν δεσμεύσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διάθεση περισσότερων από έξι δισεκατομμύρια ευρώ για την καλύτερη διαχείριση των ωκεανών μας.

Στη διάσκεψη «Our Ocean 2017» που συνδιοργανώθηκε στη Μάλτα από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κα Federica Mogherini και τον Επίτροπο κ. Karmenu Vella, αρμόδιο για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ποσό άνω των 550 εκατ. EUR για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως οι ωκεανοί.

Το ύψος των δεσμεύσεων που ανακοινώθηκε στη Μάλτα ότι έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από 112 χώρες σε όλο τον κόσμο υπερβαίνει τα 6 δισ. EUR. Τα κονδύλια αυτά θα επενδυθούν για την ενίσχυση της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης και για τη διεύρυνση των προστατευόμενων περιοχών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ωκεανών, την ενθάρρυνση της γαλάζιας οικονομίας και πρωτοβουλιών βιώσιμης αλιείας, καθώς και για την ένταση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Επίσης, οι συμμετέχοντες ανήγγειλαν τη δημιουργία νέων Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών που καλύπτουν επιφάνεια άνω των 2,5 εκατομμυρίων km², δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της έκτασης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πλήρης κατάλογος των άνω των 400 δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν (36 από την ΕΕ, πάνω από 200 από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, πάνω από 100 από επιχειρήσεις, και αρκετές ακόμη από διάφορες ΜΚΟ, ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς) είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

P035362001102-68065

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδείξει με συγκεκριμένες δεσμεύσεις την ισχυρή προσήλωσή της στους στόχους της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της διατήρησης της καλής κατάστασης των ωκεανών μας. Εάν βρίσκονται σε κίνδυνο οι ωκεανοί μας, βρισκόμαστε σε κίνδυνο κι εμείς, γιατί αυτοί τρέφουν τον πλανήτη μας και τους πληθυσμούς μας και μας συνδέουν με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος κα Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε τα εξής: «Η θάλασσα ανήκει σε όλους. Είναι «Ο Ωκεανός Μας» («Our Ocean»), επειδή ανήκει στην ανθρωπότητα, και σε κάθε άνθρωπο. Αποτελεί ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε αυτό το κοινό μας κτήμα – να το διατηρήσουμε ως θησαυρό και να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί σε απειλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο παγκοσμιοποιημένος πλανήτης μας χρειάζεται μια πιο συνεργατική παγκόσμια διακυβέρνηση. Πιστεύουμε στην ισχύ της διπλωματίας, επενδύουμε σε αυτήν, πιστεύουμε και επενδύουμε στην ισχύ των κοινών κανόνων και των διεθνών οργανισμών. Και είναι δύσκολο, ή καλύτερα αδύνατον, να φανταστούμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς μια συνεργατική διακυβέρνηση των ωκεανών.»

Ο επίτροπος κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Πριν από τρία χρόνια ο Πρόεδρος Γιούνκερ μου ανέθεσε να καθορίσω τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ όσον αφορά τους ωκεανούς. Πιστεύω ότι μπορέσαμε από κοινού να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό. Αυτό φαίνεται σαφώς τόσο από τις πολιτικές μας που αφορούν την ξηρά, όπως η δέσμευσή μας για την κυκλική οικονομία και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων, όσο και από αυτές που αφορούν τη θάλασσα, όπως οι πολιτικές μας για τη θαλάσσια ρύπανση, για τις προστατευόμενες περιοχές και για την αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας των ωκεανών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει τον σεβασμό και εμπνέει για δράση ολόκληρο τον πλανήτη».

P035362003102-163349

Ο Επίτροπος κ. Neven Mimica δήλωσε: «Τις δύο αυτές ημέρες μπορέσαμε να επιτύχουμε πολλά όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών. Οι αλιείς μικρής κλίμακας σε όλο τον κόσμο έχουν τώρα περισσότερες δυνατότητες να αλιεύουν με ασφάλεια, νόμιμα και με βιώσιμο τρόπο. Οι αλυσίδες διατροφής είναι πιο ασφαλείς. Οι παράκτιες περιοχές προστατεύονται περισσότερο. Αναλαμβάνουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Για πολλούς από τους εταίρους μας από τις αναπτυσσόμενες χώρες, η βιώσιμη διακυβέρνηση των ωκεανών αποτελεί ζήτημα επιβίωσης. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά οδεύουμε στη σωστή κατεύθυνση.»

Η διάσκεψη «Our Ocean» έφερε σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από έξι ηπείρους, οι οποίοι έχουν αναλάβει από κοινού δέσμευση υπέρ της βελτίωσης της διακυβέρνησης των ωκεανών και υπέρ της βιώσιμης χρήσης τους. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ υπερβαίνουν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της περιοχής της και αποσκοπούν στη στήριξη της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο σε όλον τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για πρώτη φορά, η διάσκεψη αυτή συνέβαλε στην ανάληψη σημαντικών δεσμεύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της Airbus, της Unilever, της Procter & Gamble, της PepsiCo, της Marks & Spencer, της Carrefour, της Royal Caribbean Cruises, της AXA, του Sky και άλλων.

Οι δεσμεύσεις αυτές θα παρακολουθούνται, και σχετικές εκθέσεις θα υποβληθούν στο πλαίσιο της επόμενης διάσκεψης «Our Ocean» που θα πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία το 2018.

Ιστορικό

Σε προηγούμενες διασκέψεις, που διοργανώθηκαν από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών (2014, 2016) και της Χιλής (2015), αναλήφθηκε ευρύ φάσμα δεσμεύσεων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στη διάσκεψη «Our Ocean» 2017 εξετάστηκαν τα θέματα των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, της βιώσιμης αλιείας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Εφέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και της ασφάλειας στη θάλασσα. Η διάσκεψη «Our Ocean» ώθησε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να αναλάβουν σημαντικές δεσμεύσεις. Με άξονα την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δράση σε υψηλό επίπεδο, η ΕΕ εξακολουθεί να προωθεί και άλλες διεθνείς προσπάθειες, όπως η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Η διάσκεψη συμπληρώνει επίσης την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών η οποία θέσπισε ένα πρόγραμμα για το μέλλον των ωκεανών σε όλον τον κόσμο με 50 συγκεκριμένες δράσεις.

P035363002002-859497

περισσότερα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στην Καβάλα

IMG-5fe187b29c213fb98a05b908b1d3353f-V

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη της Καβάλας έλαβαν χώρα επιτυχώς οι εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής κήρυξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη που προέδρευε αυτής. Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα εντεταλμένα στελέχη της Ε.Ε. (DG Mare), βουλευτές του Νομού, οι δήμαρχοι Καβάλας και Παγγαίου, ο διευθυντής και στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας, στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ καθώς και εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

 • Έλαβε γνώση για την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 κατά το διάστημα μεταξύ της 1ης και της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης
 • Αποφάσισε την 1η τροποποίηση του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
 • Ενέκρινε τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων για το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική Παύση των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»
 • Επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Γ.Γ. Α.Π.&Δ.Κ.Π. κος Κασίμης εξήγγειλε την έκδοση των Προσκλήσεων για τα εξής Μέτρα:

 • 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) 53.742.114 €, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» με προϋπολογισμό ΔΔ 3.083.333 €
 • 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», με προϋπολογισμό ΔΔ 50.000.000 €,
 • 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» με προϋπολογισμό ΔΔ 2.000.000 €3.000.000 € και 2.250.000 € αντίστοιχα.
 • 6.6.1 «Έλεγχος και επιβολή» με προϋπολογισμό ΔΔ 40.165.715 €

Tην επόμενη ημέρα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΛ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, προκειμένου οι εκπρόσωποι της Ε. Επιτροπής να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το είδος και την ποιότητα των επενδύσεων.

Ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ,Βαγγέλη Αποστόλου

IMG-1ec753df29ddc818feae8782f38cc8d9-V

«Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι της Ε.Ε.

Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ, την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ένα Πρόγραμμα που οφείλουμε να το υπηρετήσουμε γιατί μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα ανάτασης του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας.

Αιχμή του δόρατος σε αυτή τη προσπάθεια δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, να μην είναι η μικρή παράκτια αλιεία.

Γιατί η συμβολή της δεν περιορίζεται μόνο στο ΑΕΠ της χώρας μας αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων & νησιωτικών περιοχών.

Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος που μας υποχρεώνει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην αλιεία. Είναι η διαρκής δοκιμασία που υφίσταται από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις με πρόσφατο παράδειγμα την απώλεια εισοδήματος που υπόκεινται ιδιαίτερα οι παράκτιοι αλιείς στην περιοχή του Σαρωνικού από τη πρόσφατη ρύπανση , αλλά και οι υπόλοιποι αλιείς της χώρας, παρά το γεγονός ότι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ερευνών που κάνουμε τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το ΕΛΚΕΘΕ, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση ψαριών και οστράκων.

Το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των πληγέντων αλιέων τόσο μέσω των Άρθρων 33, που αναφέρεται στη Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων) και 35 που αναφέρεται στην ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα, του Κανονισμού 508/2014 όσο και με το Άρθρο 57 του εν λόγω Κανονισμού που αναφέρεται στην ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας.

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα 520 εκατ € ενώ με την κινητοποίηση και της ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέλθουν στα 780 εκατ €.

Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Χώρας για τον τομέα της αλιείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα, η ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων ξεπερνά σε ποσοστό το 60% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανήλθε στο 21,63 %.

Ταυτόχρονα βέβαια ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο, για την καινοτομία στην αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, ενεργοποιήσαμε τις παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο της αλιείας, ενώ άμεσα θα ενεργοποιηθούν και δράσεις που αφορούν στον έλεγχο της αλιείας. στην ανάπτυξη κλάδων , όπως της υδατοκαλλιέργειας, που οφείλω να τονίσω ότι έχουν επιδείξει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.

Επιδίωξή μας είναι η πλήρης ενεργοποίηση του συνόλου των Μέτρων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, το προσεχές διάστημα, έχοντας ως κατεύθυνση την στοχευμένη ενίσχυση του παραγωγικού αυτού κλάδου, την διατήρηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μας μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μας ακόμα πιο εντατικά, ώστε ο κλάδος να συνδέσει την επιστροφή του στο χώρο του Υπουργείου μας όχι μόνο με την ανάταση της αλιείας, αλλά και με την αειφόρο διαχείριση και της προστασία του περιβάλλοντος.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας».

IMG-2f681601526e0d4831245771e4ac32d7-V

IMG-0ddd809dc6a213e46b56e8ea6e94e245-V

 

περισσότερα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου για το περιστατικό ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο

glyfada-petrelaio-600x337

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο και την ανησυχία των καταναλωτών, είναι χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τα εξής:

Α. Τα παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ρύπανσης, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής των εργαλείων τους.

Β. Τα αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας δραστηριοποιούνται σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή: Τα γριγρι αλιεύουν κυρίως σαρδέλα και γαύρο σε απόσταση, συνήθως, πάνω από 300 μέτρα από την ακτή (ή έξω από την ισοβαθή των 50 μέτρων και σε κάθε περίπτωση έξω από τα 100 μέτρα από την ακτή). Οι μηχανότρατες αλιεύουν κυρίως βενθικά είδη, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή (πάνω από 3 ν.μ. από την ακτή ή έξω από την ισοβαθή των 50 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πάνω από το 1,5 ν.μ. από την ακτή). Αυτό το διάστημα δραστηριοποιούνται επίσης, στα διεθνή ύδατα.

Γ. Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, όπως σε όλες τις Ιχθυόσκαλες του Δημοσίου, διακινούνται αλιεύματα από όλες τις Ελληνικές θάλασσες και υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους. Σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους και περιορισμούς αλίευσης, υπόκεινται τα οστρακοειδή που είναι, τα περισσότερο ευάλωτα στην πρόσληψη ρυπογόνων ουσιών και βιοδείκτες της ρύπανσης των υδάτων.

Επιπρόσθετα:

Οι αλιείς με αλιευτικά σκάφη πάνω των 10 μέτρων υποχρεούνται κάθε φορά που αλιεύουν να συμπληρώνουν ημερολόγιο αλιείας στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ των άλλων, τα είδη των αλιευμάτων, οι ποσότητές τους και η περιοχή αλίευσης. Τα παραπάνω στοιχεία, συγκεντρώνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), που παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Τα σκάφη μέσης αλιείας όπως και τα σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρων και άνω και τα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά, φέρουν υποχρεωτικά δορυφορικό σύστημα εντοπισμού (VMS), που παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μπορούν να πραγματοποιηθούν και στους λιμένες εκφόρτωσης, όπου το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων εκφορτώνονται υποχρεωτικά (σκάφη με: ειδική άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών, μηχανότρατα, γρι-γρι, παραγάδια επιφανείας, δράγες).

Τα αλιεύματα κατά τη διακίνησή τους φέρουν την απαραίτητη επισήμανση και τα παραστατικά που αφορούν στην ιχνηλασιμότητά τους και στην ενημέρωση του καταναλωτή. Οι απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση του καταναλωτή, διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. Στις υποχρεωτικές πληροφορίες περιλαμβάνεται η ονομασία της αλιευτικής ζώνης του FAO, δηλαδή: Ανατολικό Ιόνιο Πέλαγος (FAO 37.2.2.), Αιγαίο Πέλαγος (FAO 37.3.1)και Λεβαντίνη (FAO 37.3.2) καθώς και η μέθοδος παραγωγής, ενώ στις προαιρετικές μπορούν να συμπεριληφθούν, αναλυτικότερες πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή αλίευσης και στις τεχνικές παραγωγής.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, οι καταναλωτές θα πρέπει να εμπιστεύονται, τις ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών και τα στοιχεία των δημόσιων ερευνητικών φορέων, αποφεύγοντας να δίνουν σημασία σε αστήριχτα δημοσιεύματα, που πλήττουν έναν υγιή τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Να εμπιστεύονται τα αλιεύματα των ελληνικών θαλασσών και τους επαγγελματίες ψαράδες που μοχθούν γι΄αυτά.

Οι Ιχθυολόγοι των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας ,από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν ενημερώνοντας τους αλιείς και συνεργαζόμενοι με τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ καθώς και με το ΕΛΚΕΘΕ και τις λιμενικές αρχές, συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη λήψη αποφάσεων για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία ενδέχεται να κριθούν αναγκαία για την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και για την αποζημίωση των αλιέων που πλήττονται, μέσω των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΠΑΛΘ.

 

περισσότερα

Ημερίδα για την βιωσιμότητα του κλαδικού περιφερειακού τύπου

59de516a-2d20-4b78-8a13-d1f401d96b50

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε απο τις Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο του Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού Τύπου της χώρας, ημερίδα για τα θέματα του κλάδου. Η ημερίδα με θέμα «Βιωσιμότητα και μετεξέλιξη του Περιφερειακού – Τοπικού και Κλαδικού τύπου» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλέον των διακοσίων εκδοτών, το Σάββατο 30/9/2017 στη Λάρισα, υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.
Οι εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών και η συζήτηση που ακολούθησε,   ανέδειξαν τη δυναμική του Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου της χώρας, ο οποίος παρά τα προβλήματα, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή συγκυρία, διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διεισδυτικότητας και της εμπιστοσύνης του αναγνωστικού κοινού του.  Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η συνεργασία όλων των Ενώσεων εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου.
Σε αυτή τη διαδικασία η Κυβέρνηση, αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης επέλεξε να απέχει αδυνατώντας για άλλη μια φορά να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία του κλάδου για τη Δημοκρατία,  την αξιόπιστη ενημέρωση και την πολυφωνία. Σύσσωμες οι Ενώσεις και τα Μέλη τους θεωρούν τη στάση αυτή της κυβέρνησης εχθρική απέναντι στις εκδοτικές επιχειρήσεις, το σύνολο των  εργαζόμενων τους,  καθώς και τους συναφείς κλάδους που πλήττονται.
Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, οι ευρωβουλευτές Κώστας Χρυσόγονος, Γεώργιος Κύρτσος και Νότης Μαριάς, οι βουλευτές Συμεών Μπαλής, Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Αχιλλέας Κέλλας, Κωνσταντίνος Μπαριώτας, Γεώργιος Λαμπρούλης, Γεώργιος Κατσιαντώνης καθώς και πολλά Μέλη των τεσσάρων Ενώσεων του Τύπου: την  Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων και την Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερησίων και  Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής.

cba61086-2b29-4e4e-bcf7-b92d3f448ff7

0e7bbecb-adb3-4dec-9782-22d068ad8819

περισσότερα

Συνάντηση με τους συλλόγους αλιέων της παράκτιας αλιείας που δραστηριοποιούνται στο Σαρωνικό είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Αποστόλου: Προστατεύουμε τους καταναλωτές, στηρίζουμε τους
αλιείς του Σαρωνικού

Συνάντηση με τους συλλόγους αλιέων της παράκτιας αλιείας που δραστηριοποιούνται στο Σαρωνικό είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκαν και επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, οι αλιείς είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα που υπάρχει σήμερα στο χώρο τους, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες μετά την βύθιση του πλοίου «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Από την πλευρά του ο Υπουργός ενημέρωσε τους αλιείς για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υπουργείου και για την πρόθεσή του να διαφυλάξει παντί τρόπω την διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και να εξαντλήσει παράλληλα τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη στήριξη των επαγγελματιών που επλήγησαν από τη ρύπανση στο Σαρωνικό.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Αποστόλου έκανε την εξής δήλωση:

«Είχαμε μια συνάντηση με τους παράκτιους αλιείς του Σαρωνικού. Αυτό που διαπίστωσα για ακόμη μια φορά, είναι ότι οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία έπαψαν να ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα από την ώρα που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό της ρύπανσης. Τη στάση αυτή κρατούν μέχρι και σήμερα, παρότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δείχνουν ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα αλιεύματα της περιοχής.
Εμείς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαρκών δειγματοληπτικών ελέγχων όχι μόνο στις υδατοκαλλιέργειες και τις οστρακοκαλλιέργειες αλλά και στα σημεία χονδρικής πώλησης όπως είναι η Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, αλλά και στα σημεία λιανικής πώλησης, όπου ελέγχει ο ΕΦΕΤ. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα κανένα κρούσμα.
Από την ώρα που το ΕΛΚΕΘΕ έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία μελετών και εκτίμησης των ενδεχόμενων που μπορεί να υπάρξουν, θα περιμένουμε τα πορίσματά του, ώστε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) να συντάξουμε το φάκελο και να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε την έκτακτη ενίσχυση των αλιέων για τις ζημιές που έχουν υποστεί λόγω της αναγκαστικής παύσης των εργασιών τους. 
Καταστήσαμε γνωστό επίσης στους αλιείς ότι μέσω του ΕΠΑλΘ θα ενεργοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης που προβλέπεται για τον κλάδο της αλιείας.
Επιπλέον, επειδή η απώλεια εισοδήματος για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες δημιουργεί πρόβλημα για την κάλυψη των υπόλοιπων υποχρεώσεων που έχουν, θα βρεθούμε σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία για να διερευνήσουμε πως μπορούν να βοηθηθούν. Υπάρχει η βούληση να στηριχθεί ο συγκεκριμένος κλάδος που συμπεριφέρθηκε και συνεχίζει να συμπεριφέρεται πολύ υπεύθυνα».

περισσότερα

Ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία των καταναλωτών και την ασφαλή διακίνηση αλιευμάτων στην αγορά μετά τη βύθιση του Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ»

nayagio

Η Περιφέρεια Αττικής αμέσως μετά το ναυάγιο του Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης των αλιευμάτων στην αγορά, προχώρησε άμεσα στις εξής ενέργειες:

 1. Ελήφθησαναπό τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δείγματα οστρακοειδών παρά το γεγονός ότι οι ζώνες παραγωγής τους βρίσκονται σε περιοχές, που δεν έχουν επηρεαστεί από τη διαρροή καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ληφθεί 4 δείγματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων και 4 δείγματα από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Τα 4 πρώτα δείγματα -2 από τις ΠΕ Πειραιά και Νήσων και 2 από την ΠΕ Δυτικής Αττικής- αναλύθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, για να διαπιστωθεί εάν έχουν μολυνθεί από τη ρύπανση. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
 2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εντατικοποίησαντους αστυκτηνιατρικούς ελέγχους των αλιευμάτωνστην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και στην κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών. Η μακροσκοπική εικόνα (με βάση τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους) των αλιευμάτων που ελέγχθηκαν κρίθηκε ικανοποιητική, σύμφωνα με την κτηνιατρική υγειονομική νομοθεσία.

Οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν, συστηματικά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το Πρόγραμμα που διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση 6μηνιαίο και διετή σχεδιασμό με δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις οστρακοειδών και αλιευμάτων, προκειμένου να υπάρχει πλήρης προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, γίνονται δειγματοληψίες των θαλάσσιων νερών από το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου.

 1. Η Διεύθυνση Αλιείας ενημέρωσε όλους τους συλλόγους επαγγελματιών αλιέων καθώς και τις μονάδες υδατοκαλλιεργειώντης Περιφέρειας Αττικής.
 2. Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτώνεπισημαίνεται ότι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου όπου διακινούνται τα περισσότερα αλιεύματα:
 • Τα αλιεύματα υπόκεινται σε τακτικούς αστυκτηνιατρικούς ελέγχους.
 • Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ζώνης αλίευσης.
 • Τα σκάφη μέσης αλιείας φέρουν υποχρεωτικά συστήματα εντοπισμού θέσης (VMS).

Επιπλέον είναι υποχρεωμένα κάθε φορά που αλιεύουν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ημερολόγιο αλιείας στο οποίο αναγράφονται η ποσότητα και τα είδη του αλιεύματος (ERS). Συνεπώς είναι φανερή η προέλευση των αλιευμάτων.

Επιπλέον, αυτήν την εποχή η διενέργεια της αλιείας επιτρέπεται στα γρι-γρι (σκάφη μέσης αλιείας), που αλιεύουν σε μεγάλη απόσταση από την ακτή (πλέον των 300 μέτρων).

Όσον αφορά στους παράκτιους αλιείς, αποφεύγουν τη δραστηριοποίησή τους στην περιοχή εμφάνισης της πετρελαιοκηλίδας γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των εργαλείων τους από τα πετρελαιοειδή και επειδή η ζήτηση φρέσκου αλιεύματος έχει μειωθεί λόγω του συμβάντος.

Οι καταναλωτές επομένως πρέπει να εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ερευνητικών φορέων, καθώς και το κρατικό σύστημα ελέγχου των νωπών αλιευμάτων που διακινούνται στην αγορά μέσω της Ιχθυόσκαλας, αποφεύγοντας να δίνουν σημασία σε αστήρικτα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ και φήμες που πλήττουν έναν υγιή τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

περισσότερα