Κατηγορία : Νομοθεσία

Εγκύκλιος για τη Βιντζότρατα

Untitled-1

Θέμα: Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή
βιντζότρατα (SB)».

Όσον αφορά στο θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τον Καν. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21η Δεκεμβρίου 2006, θεσπίστηκαν τεχνικά μέτρα για την αλιεία στη
Μεσόγειο.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ως άνω Κανονισμού, με την αριθ. 6719/146097/29-12-2016
Απόφαση ΥπΑΑΤ θεσπίστηκε Σχέδιο Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή
«βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops), σε συγκεκριμένες περιοχές της
ελληνικής επικράτειας (Β΄4348) Στην συνέχεια, η Επιτροπή ενέκρινε σχετική παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στον Καν(ΕΚ)1967/2006, για άσκηση δραστηριότητας του εν λόγω εργαλείου εντός των 3 ν.μ από την ακτή ή εντός των 50μ. βάθους [Καν(ΕΕ)2017/929)].
Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος, υπόκειται εφεξής στους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις των
ως άνω διατάξεων.

 

για να διαβάσετε περισσότερα ανοίξτε το pdf : Εγκύκλιος για τη Βιντζότρατα

περισσότερα

ΕΠΑλΘ 2014-2020: επενδύσεις στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση

SHMA EPAL 2007-2013

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΦΕΚ: ΥΑ 1121 ΦΕΚ

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΦΕΚ: YA 1123_ΦΕΚ

Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 .

ΦΕΚ: Υδατοκ.YA 1120 ΦΕΚ

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 – «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΦΕΚ: ΥΑ 1122 ΦΕΚ

περισσότερα

Καθορισμένοι Λιμένες Έτους 2017 Για Τα Εργαλεία OTB, PS, LLD, DRB.

Χωρίς τίτλο

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Καν (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου, ορίζεται ο κατάλογος των καθορισμένων λιμένων εκφόρτωσης για το έτος 2017, ο οποίος επισυνάπτεται.

6ΥΜΝ4653ΠΓ-Ψ2Π ΛΙΜΕΝΕΣ καν1967_ 2017

περισσότερα

ΦΕΚ: Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου, μακρύπτερου τόνου και ξιφία , όσον αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόνου

201505311356574394

Ανοίξτε το pdf για να διαβάσετε το ΦΕΚ!

ΦΕΚ ΤΟΝΟΣ

περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1] (ο κανονισμός για τις εκφορτώσεις) θεσπίζει την ακόλουθη απαίτηση:

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2010, και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο .Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού και ιδίως ως προς τη χρησιμότητα και την ποιότητά τους. Η έκθεση προβαίνει επίσης σε ανάλυση κόστους-οφέλους του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων και υποδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση του φόρτου εργασίας για τα κράτη μέλη και την αύξηση της χρησιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων αυτών.

Η παρούσα έκθεση είναι η τρίτη έκθεση αξιολόγησης που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση δημοσιεύτηκε με αριθμό αναφοράς COM(2010) 675 τελικό και η δεύτερη με αριθμό αναφοράς COM(2014) 240 final.

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 1).

Διαβάστε περισσότερα: ekthesh ths epitrophs

περισσότερα