Manolis Savvakis

Προδημοσίευση Πρόσκλησης για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων

image001

Προδημοσίευση Πρόσκλησης για επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών με τίτλο:

«Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων»,

στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» του ΕΠΑλΘ 2014-2020

 1. Στόχος της Δράσης

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδημοσίευσης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014)  του ΕΠΑλΘ 2014-2020, οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)».

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ευρέως σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της αλιείας καθώς και του αλιευτικού της στόλου. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Στόχος της Δράσης είναι η παροχή των μέσων αυτών, έτσι ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ.

 

 1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες των δυνητικών Δικαιούχων της δράσης είναι:

 • Αλιείς με άδεια αλίευσης ολοθούριων (νέοι υπόχρεοι),
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης για συμιακό γαριδάκι (νέοι υπόχρεοι),
 • Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω,
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα,
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης κόκκινης γαρίδας (μηχανότρατες),
 • Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόνου (ALB),
 • Αλιείς με άδεια βιντζότρατας

Στην παρούσα δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι-χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις.

 

      3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», δράση που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014) είναι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ). Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

 1. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 • αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, που κυμαίνεται κατά περίπτωση
 • συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
 1. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης στον φορέα υλοποίησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

4.Προϋπολογισμός Έργων – Γεωγραφική Κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με την μορφή της επιχορήγησης.

Η εν λόγω δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται από 30% έως 90% και διαφοροποιείται ανάλογα:

–    του μεγέθους των επιχειρήσεων (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο),

–    της χωροθέτησης των δικαιούχων των Πράξεων και αν αυτές υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», και

–    αν οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα αλιευτικά σκάφη σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) 
 1. Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015. 

 1. Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση της δράσης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Απόφαση Εφαρμογής της δράσης (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν). Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και θα γίνεται βάσει των ήδη εγκεκριμένων από την Επ. Παρακολούθησης του Προγράμματος κριτήρια.

 1. Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση της δράσης και η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) της δράσης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ http://www.alieia.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Τσούρος

E-mail επικοινωνίας: atsouros@mou.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131501153

περισσότερα

Νέο διοικητικό συμβούλιο για την ένωση πλοιοκτητών παράκτιας αλιείας Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζουμε όλοι να είστε καλά.

Πραγματοποιήθηκαν σε ήρεμο και συναδελφικό κλίμα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΠΠΑΕ την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, από της 12.00 έως και της 15.00 το μεσημέρι, στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο στο λιμάνι του Πειραιά. Λόγο της μεγάλης συμμετοχής συναδέλφων από όλη την Ελλάδα παρότι η κάλπη έκλεισε στις 15.00 το μεσημέρι η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε στις 21.00 το βράδυ. Η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα, τηρήθηκαν κατά γράμμα οι όροι που όριζε το καταστατικό και όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν συγχαρητήρια στους συναδέλφους και την δικηγόρο που είχαν αναλάβει την οργάνωση των αρχαιρεσιών.

Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο συνάδελφος Μαστρογιάννης Στυλιανός από την Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν με μικρές διαφορές οι υπόλοιποι. Στη συνέχεια έγινε η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ και η σύνθεση του κατόπιν ομόφωνης απόφασης είναι η εξής :

Πρόεδρος : Κουλλιάς Εμμανουήλ.
Αντιπρόεδρος : Μαστρογιάννης Στυλιανός.
Γ.Γραμματέας : Σταμούλος Νικόλαος.
Ταμίας : Αθηναίος Ιωάννης.
Υπ. Τύπου : Σκιαδάς Σπυρίδων.
Μέλη : Παγώνης Ματθαίος, Τσιτσιλαράς Αθανάσιος, Παπασεβαστός Πέτρος, Λυμπέρης Μιχαήλ.

 

Το νέο ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που οργάνωσαν και συμμετείχαν στην διαδικασία των αρχαιρεσιών και θα εκδώσει σε σύντομο χρόνο αναλυτική ανακοίνωση για τον σχεδιασμό και τις δράσεις της ΕΠΠΑΕ που αποφασίστηκαν στην Γενική Συνέλευση, που προηγήθηκε των αρχαιρεσιών, για το επόμενο διάστημα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς το ΔΣ της ΕΠΠΑΕ.

Ο Γεν.Γραμματέας                                                                                                      Ο Πρόεδρος

Σταμούλος Νικόλαος                                                                                                  Κούλλιας Εμμανουήλ

περισσότερα

Νέες τροποποιήσεις στις προσκλήσεις μέτρων του ΕΠΑλΘ

Νέες τροποποιήσεις στις προσκλήσεις μέτρων του ΕΠΑλΘ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22
«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf: Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.1.22 με ΑΔΑ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf:1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.1.8 & 4.1.20 με ΑΔΑ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4
«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf:1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.2.2 με ΑΔΑ

 

Τροποποίηση 2ης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf:1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Μέτρο 3.4.4 με ΑΔΑ

περισσότερα

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

poster_gis2019_page-0001

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS), μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου και 2ου Συνεδρίου, διοργανώνουν το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που θα λάβει χώρα στις 11-12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και γενικότερα η χωρική ανάλυση συντελούν στη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας και μιας βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος, στρατηγικές που υιοθετούνται από ολοένα και περισσότερες εταιρείες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Ειδική Συνεδρία με θέμα «Ψηφιακή Γεωργία (χωρικά καθορισμένη): Εκπαίδευση και Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας» θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου.
Θα υπάρξουν επιστημονικές προφορικές ανακοινώσεις που άπτονται των θεμάτων:
• Εδαφικοί και Υδατικοί Πόροι – Αξιολόγηση Γαιών
• Web-GIS, Cloud Services, Δορυφορικά Δεδομένα – Ανάπτυξη Εφαρμογών
• Προστασία Ζωικής – Φυτικής Παραγωγής (Εχθροί – Ασθένειες – Παθήσεις)
• Χωρική Ψηφιακή Διαχείριση Αγροκτήματος
• Χωρική Ανάλυση – Spatial DSS
• Αστικό – Περιαστικό Πράσινο
• Φυσικοί Κίνδυνοι – Φυσικές Καταστροφές,
αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster), καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshops).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://gis2019.aua.gr/ στην οποία έχει αναρτηθεί και το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ή επικοινωνήστε στο 210 529 4087, καθώς και ηλεκτρονικά στο gis2019@aua.gr

περισσότερα

Νέες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα μέτρα επενδυτικών σχεδίων

SHMA EPAL 2007-2013

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020   pdf: 2η Πρόσκληση Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 με ΑΔΑ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
  pdf :2η Πρόσκληση Μέτρο 3.1.22 με ΑΔΑ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020      pdf: 2η Πρόσκληση Μέτρο 3.4.4 με ΑΔΑ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020      pdf: 2η Πρτόσκληση Μέτρο 3.2.2 με ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»   pdf : Πρόσκληση Μέτρο 3.4.1 ΣΠΕ με ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»     pdf: Πρόσκληση Μέτρο 3.4.3 Μέτρα Εμπορίας με ΑΔΑ

περισσότερα

Tροποποιήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούν τους «όρους και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

SHMA EPAL 2007-2013

Τροποποιήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορούν τους «όρους και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

Ανοίξτε τα pdf για να δείτε τις αποφάσεις : ΥΑ 18-1464 Μεταποίηση (Τροπ-ση) ΦΕΚ

ΥΑ 18-1467 Αλιεία 3.1.8+4.1.20 (Τροπ-ση) ΦΕΚ

ΥΑ 18-1466 Αλιεία 3.1.22 (Τροπ-ση) ΦΕΚ

ΥΑ 18-1465 Υδατ-γεια ΦΕΚ (1)

περισσότερα

Αμφίποδα Caprellidae: Επικίνδυνοι εισβολείς ή ένας νέος πιθανός θαλάσσιος πόρος;

Δρ. Αλέξιος Λόλας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Υπότροφος Π.Θ. με δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: allolas@uth.gr

62236538_895905974091571_3383668874665787392_n

 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι η πιεστική ανάγκη ικανοποίησης της διατροφής ενός ολοένα και αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, με τις προβλέψεις να μιλούν για 9 δις το έτος 2050. Η πρόκληση, μάλιστα, γίνεται μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς πως οι φυσικοί πόροι του πλανήτη, τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος, είναι περιορισμένοι και συνεχώς εξαντλούμενοι, ενώ ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και ένα φάσμα νέων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η οικονομική αβεβαιότητα.

Τα ψάρια ανέκαθεν αποτελούσαν ένα σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης διατροφής, ενώ στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αποτελούν απαραίτητο συστατικό για μια υγιεινή και ολοκληρωμένη διατροφή. Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί, παγκοσμίως, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα στη ζωική παραγωγή, ενώ για την Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους εξαγωγικούς κλάδους και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένη τη στασιμότητα των φυσικών αλιευτικών αποθεμάτων, οι υδατοκαλλιέργειες θα διαδραματίζουν ένα ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην προσφορά ιχθυηρών και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης αυτών. Ήδη, η παγκόσμια παραγωγή ψαριών από υδατοκαλλιέργειες έχει φτάσει, σχεδόν, την αντίστοιχη παραγωγή από την αλιεία και πολύ σύντομα, προβλέπεται να την ξεπεράσει.

 

Και η σύγχρονη υδατοκαλλιέργεια, όμως, αντιμετωπίζει νέες, σημαντικές προκλήσεις, τόσο σε σχέση με το κόστος παραγωγής όσο και με το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Ένας από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες, ο οποίος μάλιστα απειλεί και την ίδια τη βιωσιμότητα του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, είναι η άμεση εξάρτησή του από τα ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, που αποτελούν την κύρια πηγή πρωτεϊνών και ελαίων, αντίστοιχα στις βιομηχανικά παρασκευασμένες ιχθυοτροφές. Τα ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια παρασκευάζονται κυρίως από τη μεταποίηση φυσικών αλιευμάτων. Όμως, η παγκόσμια παραγωγή ιχθυαλεύρων παραμένει στάσιμη εδώ και 25 χρόνια, ενώ η τιμή τους από το 2000 και έπειτα συνεχώς αυξάνει εκτινάσσοντας έτσι το κόστος παρασκευής των ιχθυοτροφών και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής της ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπλέον, εκτός από το οικονομικό κόστος, η εξάρτηση της υδατοκαλλιέργειας από τα φυσικά αλιευτικά αποθέματα έχει και μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ψάρια εκτροφής οδηγεί στην αύξηση των αναγκών για ιχθυοτροφή, ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η αλιευτική πίεση στα ήδη υπεραλιευμένα αποθέματα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο με σημαντικά αρνητικές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

Εδώ και τρεις δεκαετίες, διενεργείται μια πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών μερικής υποκατάστασης ή και πλήρους αντικατάστασης των ιχθυαλεύρων με εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης στα σιτηρέσια των κυριότερων εκτρεφόμενων ειδών, κυρίως με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες χερσαίας προέλευσης. Αν και τα αποτελέσματα είναι, σε γενικές γραμμές, ενθαρρυντικά, εντούτοις έχει διαφανεί πως οι ζωικές πρωτεΐνες θαλάσσιας προέλευσης αποτελούν, ακόμα, την ιδανική πηγή πρωτεΐνης που είναι αναγκαία για τη διατροφή των ψαριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ενδιαφέρουσα περίπτωση πιθανής εναλλακτικής πηγής πρωτεΐνης και ελαίου είναι τα θαλάσσια αμφίποδα της Οικογένειας Caprellidae. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί αποτελούν πολύ πρόσφατο αντικείμενο μελέτης, καθώς έχει βρεθεί πως περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρωτεϊνών και των απαραίτητων ω-3 λιπαρών οξέων, τα οποία είναι δύσκολα να βρεθούν στη φύση. Επιπλέον, τα αμφίποδα Caprellidae έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία τα καθιστούν ως πιθανό εκμεταλλεύσιμο πόρο στις ιχθυοτροφές, καθώς:

 

 • Είναι κοσμοπολίτικα είδη με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση και αποτελούν μια από τις κυρίαρχες ομάδες επιπανίδας που εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε πλωτό σκληρό υπόστρωμα (π.χ. ύφαλα πλοίων, δίχτυα υδατοκαλλιεργειών, πλωτήρες, πλαστικά απορρίμματα κ.α.). Μάλιστα, αυτό το χαρακτηριστικό τους τα καθιστά πολύ επιτυχημένα Χωροκατακτητικά ξένα είδη (invasive alien species, είδη-εισβολείς), καθώς πάρα πολλά είδη caprellidae έχουν διαφύγει από τον τόπο καταγωγής τους και έχουν εγκατασταθεί σε άλλες περιοχές.
 • Αποτελούν γνώριμη τροφή για τα ψάρια, επειδή ζουν και δραστηριοποιούνται στα εκτεθειμένα σημεία του κάθε υποστρώματος (φύκη, βρυόζωα κ.α.) και γι’ αυτό θηρεύονται έντονα τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και σε κλωβούς ιχθυοκαλλιεργειών.
 • Έχουν μεγάλο αναπαραγωγικό δυναμικό, σχετικά γρήγορο ρυθμό αύξησης και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να φτάσουν σε μεγάλα επίπεδα βιομάζας.
 • Είναι παμφάγα, με μεγάλα όρια αντοχής σε έντονες περιβαλλοντικές διακυμάνσεις (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα κ.α.) άρα θα είναι σχετικά εύκολα διαχειρίσιμα σε περιβάλλον εκτροφής.

62605459_1012616338942874_5715236637743513600_n

Ειδικά τα 2 τελευταία χαρακτηριστικά είναι υπεύθυνα για την μεγάλη αφθονία που εμφανίζουν τα συγκεκριμένα αμφίποδα στο φυσικό περιβάλλον, πολύ περισσότερο στις εγκαταστάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, όπου εκμεταλλεύονται την αφθονία τροφής και ευνοϊκού υποστρώματος. Στο πλαίσιο, όμως, μιας στρατηγικής αειφορικής διαχείρισης, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια επαρκής τεχνική καλλιέργειάς τους ώστε να μην είναι αναγκαίο να συλλέγονται φυσικοί πληθυσμοί.

Υπό αυτό πρίσμα, στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Καλλιέργεια Aμφίποδων της Οικογένειας Caprellidae και πιθανή χρήση τους σε υδατοκαλλιέργειες», η οποία έχει ως στόχο να μελετήσει τη βιολογία και την οικολογία του αμφίποδου Caprella scaura, το οποίο είναι είδος-εισβολέας και βρέθηκε σε μεγάλη αφθονία στις εγκαταστάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών που ερευνήθηκαν, να εκτιμήσει την διατροφική αξία του συγκεκριμένου είδους, ενώ ταυτόχρονα θα δοκιμαστούν και διάφορες τεχνικές εκτροφής σε ενυδρεία, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο καλλιέργειάς του σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η ερευνητική πρόταση εκπονήθηκε από τον Δρ. Αλέξιο Λόλα με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Καραπαναγιωτίδη. Την Ομάδα Υποδοχής συμπληρώνουν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Παναγιώτα Παναγιωτάκη και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Νικόλαος Νεοφύτου.

 

Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση, κατατέθηκε προς αξιολόγηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής ερευνάς» του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, η οποία υλοποιείται από το Π.Θ. και χρηματοδοτείται από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Για πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και την πρόοδο της, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cara.uth.gr/

ApaeLogo v2                         Χωρίς τίτλο                           official logo uth

 

περισσότερα

Θάλασσες: Ποιος θα μας σώσει από τους «προστάτες» τους

Θάλασσες: Ποιος θα μας σώσει από τους «προστάτες» τους

Υπάρχει μια παροιμία που μου αρέσει:
«εκεί που κρέμαγαν οι καπεταναίοι τ’ άρματα,
κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια»

 

Του Νίκου Αναγνόπουλου

 

Σκέφτηκα αυτή την παροιμία, όταν διάβασα στο έγκριτο περιοδικό σας, άρθρο της Μ. Δαμανάκη σχετικά με τις Ανοικτές Θάλασσες, που εμπεριέχει βέβαια απόψεις και προτάσεις της για την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου και τη διαχείριση των ωκεανών.

Στέκομαι ιδιαίτερα στο σημείο του άρθρου «Το κλειδί για να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο πλούτο, είναι η καλύτερη κατανόηση του τόπου και του τρόπου με τον οποίο αυτός παράγεται και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την επένδυση σε αυτά τα οικοσυστήματα. Όπως έκανε η Nature Conservancy υπογράφοντας με την κυβέρνηση των Σεϋχελλών συμφωνία για την ανταλλαγή του χρέους της χώρας με αντάλλαγμα τη δημιουργία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού σε ολόκληρη την ΑΟΖ και τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στον Ινδικό Ωκεανό. Φαντάζεστε πόσο σημαντικά θα είναι τα οφέλη αν επεκταθούν αυτές οι προστατευτικές δράσεις στην Ανοικτή Θάλασσα; Στο 50% του πλανήτη;

Είναι λοιπόν προς το συμφέρον κάθε έθνους – ακόμη και των ηπειρωτικών κρατών – να στηρίξουν ένα σύστημα ισχυρής Διεθνούς Διακυβέρνησης για την Ανοικτή Θάλασσα

Αλήθεια, ποίος περίμενε από ένα προβεβλημένο ιστορικό στέλεχος της ελληνικής Αριστεράς, μια Κοινοτική Επίτροπο Αλιείας και νυν σημαίνον στέλεχος μιας αμφιλεγόμενης μεγάλης περιβαλλοντικής οργάνωσης, να προπαγανδίζει ανερυθρίαστα το ξεπούλημα της εθνικής κυριαρχίας κρατών με ιδιωτικοποίηση των θαλασσών τους έναντι του χρέους, όταν το ίδιο παληότερα θα βροντοφώναζε ενάντια στον οικονομικό ιμπεριαλισμό;

Και μη βιαστεί να πει κάποιος ότι αυτά αφορούν τις μακρινές Σεϋχέλλες ή άλλα μικρά κράτη του Ινδικού και του Ειρηνικού.

Στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια εξυφαίνεται συστηματικά ένα πλέγμα κινήσεων και πρωτοβουλιών που καθοδηγούνται από την εν λόγω κυρία και τον γυιό του αλήστου μνήμης J. – Y. Cousteau για την ανακήρυξη Εθνικών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών Αλιείας στο Αιγαίο και όχι μόνο.

Τελευταίο παράδειγμα η περιοχή Κυκλάδων και ιδιαίτερα της Σαντορίνης. Με προκάλυμμα μια τεχνική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ και όχημα το Σύλλογο Θαλάσσιας Προστατευόμενης περιοχής «Θηραϊκή θάλασσα», επιδιώκεται να «κλείσει» η νοτιο/δυτική πλευρά της Σαντορίνης.

Μια περιοχή με ασήμαντα αλιευτικά αποθέματα και αλιευτική δραστηριότητα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο οικοσύστημα ή λιβάδια Posidonia, δηλ. μια περιοχή που δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα, που σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 για τον καθορισμό Προστατευόμενης Περιοχής Αλιείας λαμβάνονται υπόψη οι επιβλαβείς επιπτώσεις της αλιείας, οι οποίες επιβάλουν λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία της αναπαραγωγής ή του θαλάσσιου οικοσυστήματος γενικότερα. Δεδομένου ότι η λήψη μέτρων, τα οποία – πέραν της περιβαλλοντικής –έχουν οικονομική και κοινωνική διάσταση, θα πρέπει να στηρίζεται και σε συγκριτικά επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα συνηγορούν τόσο στην μόνιμη απαγόρευση κάθε μορφής αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και στην επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής.

Άρα, ποιά η σκοπιμότητα; Σίγουρα όχι η διασφάλιση του περιβάλλοντος, σίγουρα όχι το συμφέρον των επαγγελματιών ψαράδων.

9._A_newborn-reef_resized_1_EP

Ο Δήμος Σαντορίνης και οι ψαράδες της περιοχής, ας εμβαθύνουν στα πραγματικά γεγονότα και ας αναζητούν τις μύχιες επιδιώξεις των αυτόκλητών «προστατών» της θάλασσας. Συμφωνούν άραγε με το πέρασμα της διαχείρισης της θάλασσας από τις εθνικές δημόσιες αρχές σε ιδιωτικούς φορείς;

Καθώς τελευταία παρατηρείται μια κινητικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κάποιοι πιέζουν την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες καθώς ίσως οραματίζονται «λύσεις» στο πνεύμα τύπου «Συμφωνίας των Πρεσπών» στο Αιγαίο, ο προβληματισμός εντείνεται.

Μπορεί κάποιος να πει ότι η παροιμία που σκέφτηκα δεν ταιριάζει στην Μ. Δαμανάκη, το «πιο ακριβοπληρωμένο μικρόφωνο» της πρόσφατης ελληνικής πολιτικής σκηνής, κατά ορισμένους, και να ισχύει το «στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα», όμως μια τέτοια σωτηρία δεν την θέλουν όσοι σέβονται ουσιαστικά και στηρίζουν με επιστημονικά δεδομένα την αειφόρο ανάπτυξη και τη διαχείριση των ελληνικών θαλασσών, τέτοιες λύσεις δεν αξίζει η χώρα μας.

 

περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο: 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

banner

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων καλεί όλους όσους ασχολούνται με τα Υδάτινα οικοσυστήματα να συμμετάσχουν σε αυτό, με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου. Σας υπενθυμίζουμε ότι το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων θα διεξαχθεί από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου, καλούνται να υποβάλλουν τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentouri@uoc.gr, μέχρι το τέλος Μαΐου 2019. Μαζί με τις εργασίες, κάθε συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένη την «Αίτησης συμμετοχής», υπόδειγμα της οποίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.psid.gr).

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο  ανοίξτε το pdf: 1ο Ενημερωτικό Δελτίο για το 17ο Συνέδριο Ιχθυολόγων

περισσότερα

Ετοιμότητα για το Brexit: αντικτύπο της αποχώρησης χωρίς συμφωνία για τον αλιευτικό τομέα στην ΕΕ

1990ed8a-3664-11e7-99bd-13beb0903fa3

Ετοιμότητα για το Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει δύο προτάσεις έκτακτης ανάγκης για να συμβάλει στην άμβλυνση του αντικτύπου της αποχώρησης χωρίς συμφωνία για τον αλιευτικό τομέα στην ΕΕ

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο νομοθετικές προτάσεις για να συμβάλει στην άμβλυνση του σημαντικού αντικτύπου που θα έχει η ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία για τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ.

Οι εν λόγω προτάσεις εντάσσονται στις εν εξελίξει εργασίες ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής και θα συμβάλουν στη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ αν επικρατήσει αυτό το σενάριο. 

Η πρώτη πρόταση παρέχει τη δυνατότητα σε αλιείς και επιχειρήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους. Αυτό θα συμβάλει στην αντιστάθμιση, ως έναν βαθμό, του αντικτύπου που θα έχει η ξαφνική απαγόρευση της αλιείας στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Η δεύτερη πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Στόχος αυτής της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα μπορεί να παραχωρήσει στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ έως το τέλος του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη της ΕΕ θα έχουν και αυτά πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρόταση προβλέπει επίσης μια απλουστευμένη διαδικασία χορήγησης άδειας αλιείας στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ύδατα της ΕΕ και στα σκάφη της ΕΕ για τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο παραχωρήσει πρόσβαση στα ύδατά του. Η πρόταση αυτή αφορά μόνο το 2019 και βασίζεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2019.

Τα εν λόγω μέτρα έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να μετριάσουν τον συνολικό αντίκτυπο της ενδεχόμενης αποχώρησης χωρίς συμφωνία, ούτε αναπαράγουν κατά κανένα τρόπο τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ ή τους όρους της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Τα μέτρα περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους είναι απολύτως αναγκαία η προστασία των ζωτικών συμφερόντων της ΕΕ και όπου τα μέτρα ετοιμότητας από μόνα τους δεν επαρκούν. Κατά κανόνα, θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και θα εγκριθούν μονομερώς από την ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις αυτές υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να διασφαλίσει την έγκριση των προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων, ώστε να τεθούν σε ισχύ έως τις 29 Μαρτίου 2019.  

Ιστορικό

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη ανακοίνωσή της σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit, με την οποία εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η εν λόγω ανακοίνωση περιλαμβάνει 14 μέτρα σε περιορισμένο αριθμό τομέων στους οποίους ένα σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρή διαταραχή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ των 27. Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι αεροπορικές μεταφορές, τα τελωνεία και η πολιτική για το κλίμα.

Η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει 88 τομεακές ανακοινώσεις ετοιμότητας για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης. Είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, τόσο για γενικά θέματα ετοιμότητας όσο και για ειδικά τομεακά, νομικά και διοικητικά μέτρα ετοιμότητας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης κατά τις επόμενες εβδομάδες και θα παρακολουθεί την ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ετοιμότητα.

περισσότερα