Η 42η  ετήσια σύνοδος της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) προχώρησε σε επιτυχή κατάληξη στις 26 Οκτωβρίου.

Οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν στη Ρώμη είναι συγκεκριμένες παραδόσεις πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν εξασφαλιστεί με τη διακήρυξη της Μάλτας “MedFish4ever”, τη συνθήκη της Σόφιας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και τη στρατηγική GFCM 2017-2020. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν πρόσφατα θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων και των οικονομικών προοπτικών στις λεκάνες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Αυτό το επίτευγμα αποδεικνύει ότι η δεσμευθείσα περιφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στους επείγοντες στόχους της αύξησης των αποθεμάτων σε βιώσιμο επίπεδο και εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον τομέα.

Picture1

Η 42η σύνοδος της ΓΕΑΜ ολοκλήρωσε την εργασία της την Παρασκευή, στη Ρώμη, μετά από μια εβδομάδα εντατικών συζητήσεων. Η ΓΕΑΜ ενέκρινε σειρά φιλόδοξων μέτρων, ακολουθώντας τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και την αξιοσημείωτη πολυμερή συνεργασία που δημιουργήθηκε με όλες τις παράκτιες χώρες. Ελήφθησαν 11 αποφάσεις, όλες οι οποίες ξεκίνησαν από την ΕΕ, μερικές από αυτές μαζί με άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν την αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στην Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Ιδιαίτερη πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά την εξασφάλιση της διαχείρισης ενός μέγιστου αριθμού βασικών τύπων αλιείας στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων. Έτσι, η ΓΕΑΜ ενέκρινε πολυετή σχέδια για το ευρωπαϊκό χέλι, τις κόκκινες γαρίδες του Ιονίου κ.α. Τα δύο τελευταία σχέδια δημιούργησαν επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας, μετά την επιτυχή εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων στα Στενά της Σικελίας και της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, υιοθετήθηκαν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για τα μικρά πελαγικά στην Αδριατική Θάλασσα, για το Rapa whelk στη Μαύρη Θάλασσα, για το Blue Crab στη Μεσόγειο, καθώς και για τους καρχαρίες και τα σαλάχια. Τα ενοποιημένα μέτρα διαχείρισης για το Στενό της Σικελίας καθώς και οι αποφάσεις σχετικά με τη σήμανση αλιευτικών εργαλείων και την πρόσβαση στις πληροφορίες για τα συμβαλλόμενα μέρη που συμμετέχουν σε κοινά συστήματα επιθεώρησης θα ενισχύσουν περαιτέρω τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Η αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται στη Ρώμη αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της ανησυχητικής κατάστασης των αποθεμάτων, την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης και την εξασφάλιση βιώσιμων μέσων διαβίωσης για την περιοχή, σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, του προγράμματος “MedFish4ever” και της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής GFCM 2017-2020.

Η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των τρίτων χωρών για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, ιδίως μέσω της πολιτικής γειτονίας της. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Αλγερίας, της Ιταλίας, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου και της Τυνησίας όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, παρακολούθησης και εποπτείας στα Στενά της Σικελίας. Επιπλέον, θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό σχέδιο για την ενίσχυση των ολοκληρωμένων μέτρων παρακολούθησης και ελέγχου στον Εύξεινο Πόντο. Και τα δύο μέτρα θα συντονιστούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA).

Η ΓΕΑΜ συμφώνησε επίσης να διοργανώσει δύο εκδηλώσεις τον Ιούνιο του 2019: συνέχεια της παρουσίασης του MedFish4Ever για την αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε από το 2017, καθώς και διάσκεψη για την κοινωνική ανάπτυξη, την απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία στην αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του πρόσφατα εγκριθέντος περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στην περιοχή. Ακόμη φέτος, στις 10-14 Δεκεμβρίου 2018, το Επιστημονικό Φόρουμ για την Επιστήμη της Αλιείας θα συγκεντρώσει την κοινότητα επιστημόνων με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου, τη συζήτηση σχετικά με τις προόδους, την ενσωμάτωση επιστημονικών γνώσεων για τη στήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων έρευνας  για την επόμενη δεκαετία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.