Στις 15 Ιουλίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση επί της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Το ΕΤΘΑ αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) για την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία τον Μάιο. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους αλιείς να προσαρμοστούν στις βασικές αρχές της μεταρρύθμισης, όπως είναι η διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων, ευθυγραμμίζοντας την αλιεία προς τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και εφαρμόζοντας το μέτρο απαγόρευσης των απορρίψεων.

«Η συμφωνία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα. Ως μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το νέο Ταμείο, με προϋπολογισμού 6.396 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο για την χρηματοδότηση της νέας ΚΑλΠ την περίοδο 2014-2020 και για την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ» δήλωσε ο λιθουανός υπουργός γεωργίας Vigilijus Jukna, ο οποίος προήδρευσε της συνόδου.

Η γενική προσέγγιση καθορίζει τη θέση του Συμβουλίου ως προς τα εκκρεμή δημοσιονομικά ζητήματα της πρότασης για τα οποία απαιτείται πρότερη συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2014-2020.

Το ΕΤΘΑ στηρίζεται στους εξής πυλώνες:
-έξυπνη πράσινη αλιεία, για ομαλή μετάβαση στη βιώσιμη αλιεία,
-έξυπνη πράσινη υδατοκαλλιέργεια, για να έχουν οι καταναλωτές της ΕΕ πρόσβαση σε υγιή και θρεπτικά τρόφιμα,
-βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία,
-διατομεακή θαλάσσια πολιτική για εξοικονόμηση και ανάπτυξη.

Εκτός των τεσσάρων πυλώνων, το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει μια σειρά μέτρων όπως η συλλογή δεδομένων, η παροχή επιστημονικών συμβουλών, οι έλεγχοι, η διακυβέρνηση και η τεχνική βοήθεια. Το νέο Ταμείο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και μια σειρά άλλων πράξεων. Χάρη στη σημαντική απλούστευση που θα επιτευχθεί, οι αλιείς και άλλοι δικαιούχοι θα έχουν δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Η γενική προσέγγιση που εγκρίθηκε δίνει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το φθινόπωρο. Ο κανονισμός για το ΕΤΘΑ, μαζί με άλλους δύο κανονισμούς που απαρτίζουν τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014.

Δείτε το σχετικό video εδώ :

πηγη : http://www.paseges.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.